Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Vedoucí oddělení a sociální pracovník (Brno)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Úřad městské části Brno - Bystrc hledá vhodné kandidáty a kandidátky na výkon práce vedoucího oddělení a sociálního pracovníka u poskytovatele sociálních služeb na odboru pečovatelské služby — platová třída 10.
 • nástup nejlépe od 1. 6. 2019
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • úvazek 40 hod./týden
 • místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc
 • platové zařazení se řídi zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. — platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
 • dobrá znalost českého jazyka
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy — např. vyhláškou 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru)
 • plná svéprávnost
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Požadavky:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle S 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • velmi dobrá znalost práce na PC — MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci
 • samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
 • Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, a to s úředně ověřeným překladem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení —je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru — a případně (s ohledem na věk) prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.
 • čestné prohlášení o plnění všech požadavků na kandidáta (tj. i požadovaných znalostí, zkušeností a dovedností)

Adresa pro příjem přihlášek (přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami!) Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno Termín pro přihlášení do 30.04.2019 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).


Kontaktní e-mail: krejcirova@bystrc.cz
Další informace: http://www.bystrc.cz/attachments/article/780/0580_001.pdf
Datum zveřejnění: 26.3.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace