Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Referent specialista agendy opatrovnictví (Liberec)

Druh: nabízím práci

Popis:
Statutární město Liberec vyhlašuje výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce Referent specialista agendy opatrovnictví v oddělení sociálních činností na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec. Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností.
 
Předpoklady pro výkon funkce:
 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt)
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku; případně i vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v některém z oborů zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost 
 • znalost příslušných zákonných norem
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty
 • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost
 • praxe v sociální oblasti je vítána

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • musí být též uvedeno datum a podpis zájemce

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie

Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/ota/.

Popis vykonávané činnosti:

 • Výkon státní správy v přenesené působnosti – zajišťování agendy veřejného opatrovníka u osob, které jsou omezeny ve svéprávnosti, a jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno statutární město Liberec
 • Zastupování opatrovance při podávání žádostí a uzavírání smluv
 • Jednání na úřadech, v bankách, u soudu, u notáře, u exekutora a jiných institucí.
 • Nakládání s finančními prostředky opatrovance a jeho dalším majetkem
 • Zajišťování potřeb opatrovance
 • Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce
 • Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu rodičovské a mateřské dovolené, nástup je možný ihned, případně dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 11. července 2019. Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: Statutární město Liberec, personální oddělení, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 - 9) Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SPECIALISTA AGENDY OPATROVNICTVÍ (OSPOD).


Kontaktní e-mail: pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz
Další informace: http://www.liberec.cz/ota/
Datum zveřejnění: 1.7.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace