Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Odborný sociální pracovník (Liberec)

Druh: nabízím práci

Popis:

Tajemník Magistrátu města Liberec v y h l a š u j e podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce Odborný sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění. 

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče: 

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost; 
 • znalost příslušných zákonných norem; 
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty; 
 • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost; 
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič); uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office); 
 • praxe v sociální oblasti vítána, místo je vhodné i pro absolventy výše uvedených studijních oborů.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho: 

 • jméno, příjmení a titul; 
 • datum a místo narození; 
 • státní příslušnost; 
 • místo trvalého pobytu; 
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana).
 • musí být též uvedeno datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. 
 • Přihlášku i osobní dozazník lze stáhnout na webových stránkách města 

Popis vykonávané činnosti: Výkon státní správy v přenesené působnosti – zajišťování agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny; stanovení opatření k zajištění ochrany dítěte. Provádění šetření, sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Účast na jednáních u soudu, podávání příslušných návrhů a podnětů soudu. Poskytování poradenství a výkon dalších činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Práce s dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin nebo je podezření ze spáchání takového činu. 

Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce. Ostatní zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů ZDE). 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup ihned, případně dle dohody. 

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 26. listopadu 2020. 

Způsob podání přihlášky:

 • poštou na adresu:
  • Statutární město Liberec, personální oddělení, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
 • osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 - 9)

Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (SOSD) 

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče. Po skončení řízení budou uchazečům jejich písemné materiály, poskytnuté k výběrovému řízení, vráceny.


Kontaktní e-mail: vl.pavlu@seznam.cz
Další informace: https://1url.cz/zzMs2
Datum zveřejnění: 19.11.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace