Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (2019): Sčítání osob bez domova v České republice 2019

O. Nešporová; P. Holpuch; K. Janurová; V. Kuchařová

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil výsledky celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno ve druhém dubnovém týdnu tohoto roku. Do sčítání se aktivně zapojilo 403 obcí a vybrané typy institucí (azylové domy, domy na půl cesty, věznice a zdravotnická zařízení). Výsledný údaj však rozhodně nelze považovat za celkový počet osob bez domova v ČR. Do kategorie osob bez bytu spadají pravděpodobně další desítky tisíc osob, které svou nepříznivou situaci řeší například pobytem v komerčních ubytovnách a které tento výzkum tudíž vůbec nepostihuje. Číselné údaje je proto potřeba interpretovat vždy v kontextu konkrétních sčítaných kategorií.

Publikace je dostupná ZDE.

Shrnutí hlavních zjištění

  • Ze získaných dat vyplývá, že se v České republice nachází přibližně 23 800 osob, které přespávají venku, v noclehárnách, v azylových domech, domech na půl cesty nebo v zařízeních určených pro ubytování osob bez domova (tzv. obecní ubytovny). Z toho je 2 600 osob mladších 18 let – jedná se o děti a mladistvé, kteří přebývají zpravidla s matkami v azylových domech či v obecních ubytovnách, případně v domech na půl cesty.
  • Přibližně polovina těchto osob, konkrétně 11 600, žije „venku“, případně využívá přechodné nízkoprahové noclehárny pro osoby bez přístřeší. Kategorie venku zahrnuje osoby žijící na ulici nebo ve veřejném prostoru bez příbytku (např. ve stanech, autech, vagónech, podmostích, squatech, cizích zahradních chatkách, garážích, sklepech).
  • Zbývající polovina využívá dlouhodobých sociálních ubytovacích služeb a pobývá v azylových domech, obecních ubytovnách pro osoby bez přístřeší, v domech na půl cesty, nebo se aktuálně v době sčítání nacházela v nemocničních zařízeních (nejčastěji v psychiatrických léčebnách) a ve vězeňských zařízeních.
  • Mezi sčítanými osobami bez domova výrazně převažují muži. Osm z deseti osob bez střechy přespávajících venku a v noclehárnách jsou muži, pouze dvě z deseti jsou ženy. V azylových domech je podíl žen vyšší, žije v nich 30 % žen, 38 % mužů a 32 % dětí.
  • Nejvíce osob bez domova sčítaných kategorií žije v Moravskoslezském kraji (asi 3 540), v Hlavním městě Praze (přibližně 3 250) a v Jihomoravském kraji (2 450).
  • Nejvyšší podíl osob bez domova (bez střechy a vybraných kategorií bez bytu) na tisíc obyvatel daného kraje je v Karlovarském kraji (3,00), v Moravskoslezském kraji (2,92) a v Ústeckém kraji (2,75).
  • Nejvyšší podíl osob bez domova (dospělí) přespávajících venku či v nízkoprahových noclehárnách na tisíc obyvatel daného kraje se nachází v Hlavním městě Praze (1,64), v Karlovarském kraji (1,61) a v Moravskoslezském kraji (1,38).

Vloženo 28.10.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace