Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

MPSV (2017): Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR

MEDIAN s.r.o.

V rámci přípravy Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 a návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení vzniklo množství analytických a výzkumných materiálů. Na jejich tvorbě ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracovalo například s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Technologickou agenturou ČR, Fakultou architektury ČVUT či s Akademií věd ČR.

Úvod a cíle projektu:

Projekt se zaměří na problematiku dětí vyrůstajících v nevyhovujícím bydlení a vlivu zmíněného faktoru především na vzdělanostní charakteristiky dítěte. Projekt si klade za cíl analyzovat zde zmíněné výzkumné otázky:

  1. Počet a věk dětí vyrůstajících v nevyhovující prostředí - úvodní kapitola souhrnně popíše daný problém. Výsledné hodnoty budou zobecněny na celou populaci České republiky. Pomocí základních deskriptivních metod budou definovány počty dětí vyrůstajících v nevyhovujících podmínkách.
  2. Studijní výsledky, výchovné a rodinné problémy dětí vyrůstající v nevyhovujícím prostředí - studie zaměřená na porovnání studijních výsledků, preference dosaženého vzdělání dětí, které žily v nevyhovujících bytových podmínkách a dětí, které v těchto podmínkách nežily. Kromě získaného vzdělání poměřuje školní výsledky formou kázeňských problémů ve škole, ztrátou sociálních kontaktů, ale i neschopností rodičů motivovat či zajistit vhodné prostředí pro studium. Samotný fakt nevyhovujícího bydlení by mohl být základním motivem, který vytváří nepříznivé prostředí pro studijní život.
  3. Studijní a pracovní charakteristiky dětí vyrůstajících v nevyhovujícím prostředí (retrospektivní pohled) - studie analyzuje, zda dospívání v nevyhovujícím prostředí má vliv na dosažené vzdělání, výběr studia a následné pracovní uplatnění na trhu práce z pohledu najití vhodného zaměření i oboru studia. V negativním smyslu se studie zaměřuje, zda po ukončení studia měly děti vyrůstající v nevyhovujícím prostředí problémy s najitím zaměstnání.
  4. Možnosti řešení situace dětí v nevyhovujících bytových podmínkách - samotná práce si neklade za cíl jen popsat danou situaci, ale najít východiska ze zjištěných poznatků. V prvé řadě navrhnout systémové nástroje, které mohou předcházet propadu části rodin do příjmové chudoby, která pak nutně vede k volbě nevyhovujícího bydlení pro svoji rodinu. Dále navrhnout postup, jak řešit problémy rodin s dětmi, které již v nevyhovujících bytových podmínkách bydlí.

Dané shrnutí by mělo být ve formě tzv. best practises nebo návrhů politiky v dané oblasti.

Celý výzkum si můžete přečíst zde.

Vloženo 2.12.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace