Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

publicistika k číslu
2/2015

esej

Pracovné podmienky sociálneho pracovníka v sociálnych službách

ilustrační foto

Vydáno před 5 lety

Pracovné podmienky sociálnych pracovníkov v sociálnych službách sú v súčasnosti veľmi nepriaznivé. Je potrebné venovať väčšiu pozornosť vytváraniu adekvátnych pracovných podmienok sociálnych pracovníkov v sociálnych službách, konkrétne ide najmä o mzdové ohodnotenie, ale tiež materiálne a personálne zabezpečenie. Sociálna práca vytvára prostredníctvom kvalitných pracovných podmienok v sociálnych službách pre klientov kvalitnejší život. Vytváraním primeraných pracovných podmienok sa tiež posilňuje motivácia a lepší prístup sociálneho pracovníka k predchádzaniu, zmierňovaniu a riešeniu sociálnych problémov ich klientov.

Pracovné podmienky sociálneho pracovníka v sociálnych službách

Sociálna práca ako nástroj realizácie sociálnych služieb sa nachádza v procese pokračujúcich zmien a adaptácie na meniace sa sociálne potreby, politické vyhliadky a priority služieb. Aj napriek dvadsaťročnej existencii v profesijnej príprave sociálnych pracovníkov sa stretávame s otázkami, ktoré dosiaľ neboli riešené. Sociálni pracovníci v oblasti sociálnych služieb vnímajú svoj profesionálny status a finančné ohodnotenie v porovnaní s inými „pomáhajúcimi profesiami“ ako nízky, ich finančné ohodnotenie tvorí často len 60–70 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, navyše absentuje profesijné združenie, ktoré by podporovalo posilnenie postavenia sociálneho pracovníka v spoločnosti.[1]

Tieto pretrvávajúce anomálie profesijnej identity sa najčastejšie prejavujú v oblasti sociálnej pomoci, konkrétne pri riešení problémov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pokúsili sme sa preto upozorniť v ďalšej časti na niektoré pretrvávajúce problémy najmä v oblasti, ktorá si vyžaduje spokojných odborných zamestnancov.[2] Podľa nášho názoru pracovné podmienky sociálnych pracovníkov predstavujú základný faktor kvalitnejšej sociálnej pomoci sociálnym klientom.

Sociálny pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí

Pri výkone činností sociálnej práce v sociálnych službách má sociálnoprávna ochrana detí osobitné postavenie. Mohli by sme povedať, že na sociálnoprávnu ochranu detí sa nazerá ako na prestížnu odbornosť v sociálnej práci. Úlohou sociálnoprávnej ochrany je aj na Slovensku zameranie na preventívne pôsobenie v rámci jej jednotlivých úrovní a na intervenciu s tým súvisiacu. Pozornosť sa koncentruje najmä na deti, ktoré sú, alebo môžu byť ohrozené rizikom zanedbávania alebo zneužívania, na deti so špeciálnymi zdravotnými potrebami, na delikventné deti a na deti, ktoré nemajú riadnu starostlivosť.

Zaujímavé je v tejto súvislosti aj zistenie Child Welfare League of America, ktorá prezentovala v roku 2002 výsledky výskumu, podľa ktorého verejné i súkromné neziskové organizácie referujú, že v oblasti starostlivosti o dieťa je evidentný narastajúci počet detí vyžadujúcich ich služby a popri tom nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Práve úbytok kompetentnej a stabilnej pracovnej sily je činiteľ, ktorý má najvýraznejší vplyv na schopnosť systému sociálnoprávnej ochrany účinne slúžiť zraniteľným deťom a rodinám. Takmer každé odvetvie v istom čase zažíva redukciu pracovnej sily. Úspešnosť pri práci s deťmi a rodinami závisí od nadobúdania praktických profesijných zručností, od schopnosti postupného formovania vzťahov dôvery medzi pracovníkom a klientom. Prekážkou tohto procesu je fakt, že organizácie čelia fluktuácii pracovníkov, ktorá ročne prevyšuje 50-percentnú úroveň. Nepriaznivý stav je badateľný v troch rovinách, a to v oblasti:

1.      náboru pracovnej sily – je nepostačujúci počet kvalifikovaných kandidátov,

2.      konkurencie s iným segmentom ekonomiky, čo sa týka platu, benefitov a pracovných podmienok,

3.      stabilizácie pracovnej sily – odborných zamestnancov.

Z výskumu bolo ďalej zrejmé, že rozhodujúce pripomienky odborných zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany smerovali k narastajúcemu komplexu požiadaviek na služby a zvyšujúcu sa pracovnú záťaž, neadekvátne finančné ohodnotenie, oblasť bezpečnosti a zodpovednosti, neprimerané fyzikálne a organizačné pracovné podmienky. Zvlášť v životných krízach sa človek pýta na zmysel svojho žitia, zmysel choroby, utrpenia, hľadá súvis medzi svojím bytím a okolím, prehodnocuje svoj vzťah k sebe samému, svojim blízkym, k Bohu.[3]

Pracovná spokojnosť sociálnych pracovníkov v oblasti sociálnych služieb

Celková spokojnosť s prácou zahŕňa rôzne čiastkové spokojnosti. Medzi oboma javmi je vzťah vzájomného ovplyvňovania. Teórie pracovnej spokojnosti poukazujú na činitele vzťahujúce sa k vonkajším podmienkam práce, ktoré sú od pracovníka nezávislé. Zodpovedajú tzv. hygienickým faktorom z dvojfaktorovej teórie pracovnej spokojnosti Herzberga, Mausnera a Snydermana, ktorí k nim zaraďujú: medziľudské vzťahy, dozor, pracovné podmienky, plat a bezpečie a firemnú politiku. Druhú, samostatnú skupinu tvoria faktory, ktoré sa dotýkajú obsahu práce. Pomenovali ich motivačnými faktormi, pričom ich existencia či naplnenie ovplyvňuje spokojnosť. Medzi vonkajšie faktory patria: finančné ohodnotenie, samotná práca, pracovný postup, spôsob riadenia, pracovná skupina a pracovné podmienky.[4]

Situačný model pracovnej spokojnosti navrhuje, že pracovná spokojnosť je odvodená od pracovných podmienok. K situačným faktorom patria napr. plat a benefity, systém povyšovania v spoločnosti, pracovné podmienky, kvalita vzťahu jednotlivca s nadriadeným, sociálne vzťahy, práca samotná.[5] Myslíme si, že celková spokojnosť významne určuje mieru spokojnosti s jednotlivými stránkami práce a spokojnosť s čiastkovými faktormi práce podporuje celkovú spokojnosť.

Vo všeobecnosti platí fakt, že pracovné prostredie ovplyvňuje zamestnancov hlavne prostredníctvom ich postojov, a opačne, tieto postoje formujú zamestnanecké ciele a správanie. Pracovné prostredie predstavuje viac ako len hmotnú, fyzikálnu stránku, vyznačuje sa svojou sociálnou a psychologickou štruktúrou. Podmienky pracovného prostredia a podoba konkrétnych pracovných charakteristík, ako je spôsob riadenia, komunikácia, pracovná záťaž, miera zodpovednosti, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, únosnosť rizika a mnohé ďalšie, majú značný vplyv na výkon praktickej sociálnej práce.

Sociálni pracovníci v sociálnych službách nemôžu byť úspešní vo svojom poslaní, ak nie sú motivovaní, oddaní, spokojní a skúsení. Ich zlyhanie sa dotýka klientov, rodín, spolupracovníkov, organizácie i spoločnosti. Výskumníci sa zameriavali na skúmanie vplyvu pracovných charakteristík na sociálnych pracovníkov v oblasti sociálnych služieb. Na základe získaných výsledkov odporúčajú riadiacim pracovníkom vytvoriť podporujúce pracovné prostredie a v záujme zvýšenia pracovnej spokojnosti a lojálnosti pracovníkov majú svoju pozornosť sústrediť najmä na spôsob riadenia, rozmanitosť práce, pracovný stres a autonómiu, nakoľko tieto pracovné charakteristiky sú významnými determinantmi pracovnej spokojnosti sociálnych pracovníkov. Výskumy preukázali, že existuje významnejšia súvislosť medzi charakteristikami práce a pracovnou spokojnosťou než medzi osobnostnými charakteristikami (vek, pohlavie, farba pleti, vzdelanie) a pracovnou spokojnosťou. Zameranie sa na úpravu sledovaných pracovných charakteristík podľa ich názoru prinesie nielen vyššiu úroveň pracovnej spokojnosti, ale aj redukciu syndrómu vyhorenia, zvýšenie pracovnej morálky, výkonnosti a kvality služieb poskytovaných klientom.[6]

Postavenie sociálneho pracovníka v sociálnych službách a jeho vnímanie spoločnosťou je často rozmanité. Príčinou môže byť široké spektrum problémov, ktorými sa sociálny pracovník zaoberá, jeho statusové postavenie v porovnaní s inými pomáhajúcimi profesiami (pracovné podmienky, mzdové ohodnotenie a pod.). Sociálny pracovník v oblasti sociálnych služieb v súčasnosti preberá zodpovednosť za množstvo činností pri práci s cieľovými skupinami klientov, ktorí sú v zložitých životných situáciách. Na túto náročnú prácu nie sú často vytvorené dostatočné podmienky. Tento stav ovplyvňuje aj celkovú spokojnosť sociálnych pracovníkov v sociálnych službách, pričom predpokladáme, že sa môže vytvárať aj nerovnomerná súvislosť medzi spokojnosťou a na druhej strane motiváciou a kvalitou odborných činností.[7] Myslíme si, že je veľmi potrebné vytvoriť kvalitné pracovné podmienky pre sociálnych pracovníkov v sociálnych službách, ktoré tvoria základný predpoklad stabilnej a plnohodnotnej spoločnosti.

Radoslav Micheľ,
VŠZaSP sv. Alžbety
Ústav Kráľovnej Pokoja z Medžugorja v Bardejove


[1] Výskumy Schavel (2004, 2006, 2011) k spokojnosti sociálnych pracovníkov s pracovnými podmienkami, profesijným statusom a spoločenským uznaním.

[2]  SCHAVEL, M. – DANIŠKOVÁ, A. Spokojnosť sociálnych pracovníkov – dôležitý predpoklad kvality poskytovanej sociálnej pomoci. In Prohuman. [online]. [citované 2007-10-10]. Dostupné na internete: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/spokojnost-socialnych-pracovnikov-dolezity-predpoklad-kvality-poskytovanej-socialnej-pomoci.

[3]  HANOBIK, F. – MICHEĽ, R. Duchovné doprevádzanie onkologicky chorých pacientov. In HANOBIK, F. et al. Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2014, s. 140–158. ISBN 978-80-8132-121-4.

[4] ŠTIKAŘ, J. – RYMEŠ, M. – RIEGEL, K. – HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 35. ISBN 80-246-0448-5.

[5]  FRANĚK, M. – VEČEŘA, J. Personal characteristics and job satisfaction. In: Ekonomie a management. [online]. 2008, 4, 63–76. [citované 2011-22-03]. Dostupné na internete: http://custom.kbbarko.cz/e+m/04_2008/06_franek.pdf.

[6]  ALLEN, R. I. – LAMBERT, E. G. – PASUPULETI, S. – CLUSE-TOLAR, T. – VENTURA, L. A. The impact of job characteristics on social and human service workers. In: Social Work & Society. [online]. 2004, 2, 173–188. ISSN 1613-8953. [citované 2011-13-03]. Dostupné na internete: http://www.socwork.net/2004/2/articles/454/Allen-Lambert2004.pdf. ISSN 1613-8953.

[7]   SCHAVEL, M. – DANIŠKOVÁ, A. Spokojnosť sociálnych pracovníkov – dôležitý predpoklad kvality poskytovanej sociálnej pomoci. In Prohuman. [online]. [citované 2007-10-10]. Dostupné na internete: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/spokojnost-socialnych-pracovnikov-dolezity-predpoklad-kvality-poskytovanej-socialnej-pomoci.Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Sociální práce je neměřitelná, je neviditelná
O čem se mluví Pokušení moci v sociálních službách
O čem se mluví Podmínky pro výkon sociální práce na Úřadě práce ČR očima sociálního pracovníka
Fakta, dokumenty, legislativa Pracovní podmínky v organizacích poskytujících sociální služby: analýza legislativy ČR
O čem se mluví Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Teorie, praxe, kazuistiky.


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace