Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

zpráva

Financovanie odborných praxí zo štátneho rozpočtu ako krok zvyšovania statusu sociálnej práce

ilustrační foto

Vydáno před 2 lety

Čo bolo podnetom

To, že proces tvorby vznikol na pôde Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (ďalej len AVSP SR), nie je náhoda. Už v samotnom opise odboru v rámci sústavy študijných odborov Akreditačnej komisie Slovenskej republiky nachádzame vyjadrenie, že za „realizáciu uvedených dokumentov v praxi vzdelávania v oblasti sociálnej práce v Slovenskej republike prevzalo zodpovednosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR (MPSVaR) a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci v SR. A ako ďalej píšu tvorcovia korpusu, ktorými boli prof. Tokárová a prof. Ondrejkovič, za týmto účelom boli, s podporou fondu Phare, uskutočnené viaceré odborné semináre a konferencie vzdelávateľov v sociálnej práci a ustanovené komisie expertov. V roku 2001 bola na tieto účely ustanovená Koordinačná komisia pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj vedecko-výskumnej činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tvorcovia ďalej pokračujú, že odborné diskusie o úrovni vzdelania potrebnej pre uznanie odbornej kvalifikácie v sociálnej práci v európskom kontexte prebiehali v Slovenskej i Českej republike, viac ako 10 rokov. Pri spracovaní vychádzali z rôznych medzinárodných konvencií, napr. Európska konvencia o všeobecnej porovnateľnosti dôb vysokoškolského štúdia prijatá Radou Európy, ale najmä z právne záväznej hlavnej smernice Európskej únie z 21. januára 1988 – Smernica Rady Európy o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov (higher-education) udelených na základe ukončenia odborného vzdelávania v trvaní aspoň troch rokov. Sociálna práca je súčasťou spoločenských potrieb tretieho milénia v rozvoji terciárnej sféry spoločenského života. Pre súčasnú dekádu milénia sa predpokladá aspoň taká potreba profesionálov v sociálnej práci, aby bolo možné vyrovnať zaostávanie Slovenskej republiky za vyspelými štátmi západnej Európy. Na základe týchto skutočností bol oficiálne prijatý korpus odboru sociálna práca 3.1.14 s vymedzením Odborného profilu absolventa; Všeobecnej charakteristiky odborného profilu a podrobným vymedzením Teoretických vedomostí; Praktických schopností a zručností a Doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností. Tým absolvent nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje povolanie, či už v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu.

Napriek tomu otázka zabezpečenia a (v niektorých prípadoch aj financovania) praxí ostala na pleciach vzdelávateľov. Tým sociálna práca nemala rovnaké podmienky pre rozvoj praxe ako napríklad pedagogika, či ošetrovateľstvo. Tento rozmer rozvoja je nevyhnutné podporovať práve z dôvodu, že ide o vedu, ktorej rozvoj spočíva v trojdimenzionalite – teória – edukácia – prax (oproti napr. filozofii, etike, sociológii).

Ako sme postupovali

Už v priebehu dvoch decénií sa pravidelne organizovali semináre k odbornej praxi na pôde jednotlivých univerzitných pracovísk. Táto odborná cirkularita so sebou priniesla mnoho podnetov pre odborné diskusie, ako prepojiť teóriu s praxou, kedy smerovať rozvoj paradigiem od teórie k praxi a v ktorých prípadoch spoločenského diania naopak. Ako reagovať na zmenu národnej a nadnárodnej legislatívy, z dôvodu, že došlo k významným legislatívnym zmenám, ale najmä vstupu Slovenska do Európske únie. Mnohí akademickí pracovníci získali podnetné zahraničné skúsenosti, ale aj skúsenosti v rámci pôsobenia v zariadeniach sociálnych služieb. Nemalou mierou k tomu prispeli aj aktivity Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov na Slovensku, kedy absolventi supervíznych výcvikov pri svojom pôsobení v praxi identifikovali mnohé problémy, ktoré bolo potrebné riešiť. Následne sa supervízia praxe aplikuje aj na akademickej pôde, ako základná požiadavka zvyšovania kvality pregraduálnej prípravy študentov a študentiek odboru sociálna práca. Tieto diskusie prekonávali hranice aj tým, že sa vybraní odborníci pravidelne stretávali na Hradeckých dňoch sociálnej práceHradci Králové, pod záštitou českej Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Výsledkom tohto úsilia bolo vytvorenie slovníka terminológie k praxi v odbore sociálna práca.

Najvýznamnejším podnetom k úspechu financovania praxí zo štátneho rozpočtu bola aktivita doc. PhDr. Ladislava Vasku, PhD., ktorý oslovil začiatkom roka 2013 všetkých vedúcich katedier, riaditeľov inštitútov a ústavov na Slovensku (v závislosti od toho, ako to majú zadefinované jednotlivé univerzitné pracoviská vo svojej organizačnej štruktúre), aby vyžiadali podporne listy od svojich dekanov/rektorov k financovaniu odborných praxí. Táto aktivita vychádzala aj z toho, že bol v tom čase aj členom Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a na zasadnutí rady sa mu nepodarilo financovanie odborných praxí presadiť, tak sa rozhodol ísť do toho „kolektívne“, lebo ako sám zdôrazňuje, „pochopil som, že iná cesta neexistuje...“.

Ďalším aktérom k vzniku bola aj pracovná skupina tvorby zákona o sociálnej práci (tá bola zložená z tvorivých pracovníkov akademických pracovísk, kde sa odbor sociálna práca študuje, a pracovala pod gesciou AVSP SR). Tá, pri stretnutí s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jánom Richterom požiadala ministra o podporu vo vzťahu k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ten myšlienku uvítal a podporil ju.

V rokoch 2013–2015 po spoločnom komuniké vedúcich katedier/ústavov/inštitútov sociálnej práce na Slovensku, ktoré bolo oficiálne prezentované a zaslané na relevantné miesta, bolo oslovené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) a zaslaná žiadosť o stretnutie, ktorá bola podložená podpornými listami od dekanov a rektorov jednotlivých vzdelávateľov v sociálnej práci. Toto bol výsledok spoločnej práce všetkých katedier/ústavov/inštitútov sociálnej prace na Slovensku.

V týchto krokoch sa najviac spoluangažovala doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., ktorá výrazne podporovala túto aktivitu, organizovala stretnutia k tvorbe štandardov, facilitovala mnohé z nich a zároveň s kolegami a kolegyňami vypracovali potrebné analýzy ako podklad pre rokovanie o financovaní praxí. V záverečných etapách pomáhala pri kompletizácii potrebných dokumentov.

Následne MŠVVaŠ SR vyhovelo žiadosti o stretnutie a prvé stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2013, na ktorom sa dospelo k výsledku, že na to, aby bolo vôbec možné uvažovať o zakomponovaní financovania odborných praxí do metodiky, je potrebné najprv vypracovať Minimálne štandardy odborných praxí v odbore (dovtedy boli len súčasťou opisu, ale len v zmienkach o povinnosti uskutočňovať odbornú prax v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci napĺňania akreditačných kritérií (http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl =odbory). Bolo potrebné spracovať podrobnú analýzu financovania na všetkých katedrách/ústavoch/inštitútoch verejných vysokých škôl, kde sa odbor sociálna práca študuje. Keďže členmi AVSP sú aj neverejné vysoké školy, tak k tvorbe štandardov boli prizvaní aj zástupcovia súkromných vysokých škôl, napriek tomu, že financovanie sa týka len verejných vysokých škôl a jej denných študentov. Cieľom bolo vytvoriť jednotný a konkrétny návrh financovania.

V priebehu roka 2014 sa v rámci pracovnej skupiny stretávali zástupcovia vzdelávateľov v sociálnej práci (najmä  koordinátori a koordinátorky odborných praxí, ale aj niektorí/é vedúci a vedúce pracovísk, kde sa sociálna práca študuje) pravidelne. Konkrétne prebehli tri pracovné stretnutia v Bratislave, Banskej Bystrici a v Ružomberku. Zároveň prebiehala veľmi intenzívna e-mailová komunikácia medzi zástupcami vzdelávateľov v sociálnej práci. Pracovalo sa na Štandardoch odborných praxí a Analýze výpočtu nákladov na odborné praxe v odbore sociálna práca, ktoré po spoločnej práci boli prijaté na Valnom zhromaždení AVSP SR a následne boli zaslané na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o ďalšie stretnutie.

Boli aj neúspechy

V roku 2014 sa však už nič mimoriadne neudialo, pretože odpoveď z MŠVVaŠ SR neprichádzala. Pravdepodobným dôvodom bolo to, že v uvedenom roku došlo k dvojnásobnej výmene ministrov. Po tomto období už opätovne do diskusie s MŠVVaŠ SR vstupuje predsedníčka AVSP prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., ktorá v troch trojmesačných intervaloch zasielala žiadosti o stretnutie. Prvé dve ostali bez odpovedí, až pri tretej (už veľmi intenzívnej) došlo k ústretovému kroku stretnutia.

Spoločné rokovanie

Možno konštatovať, že v závere roka 2015, po aktívnych urgenciách, a to už pod absolútnou záštitou AVSP, “tesne“ pred zaslaním Metodiky rozpočtu na rok 2016 na “pripomienkovanie“ všetkým reprezentáciám verejných vysokých škôl – Rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl SR a Študentskej rade vysokých škôl SR – došlo k stretnutiu oboch strán. Stretnutia sa zúčastnili: predseda pracovnej skupiny doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. ako predsedníčka AVSP, prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., ako členka Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR – za Spoločenské a behaviorálne vedy a teda aj za odbor sociálna práca, a doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., ako členka Profesijnej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Tým táto skladba zodpovedala zastupiteľstvu viacerých „stavovských organizácií sociálnej práce“.

Na predmetnom stretnutí generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl (terajší minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.) a vedúci odboru sekcie vysokých škôl konštatovali, že požiadavky do metodiky zapracujú. Pri stretnutí boli prezentované požadované Štandardy odborných praxí a Analýza financovania s konkrétnym návrhom (čo bolo veľmi podstatné). To bolo rozhodujúce pri stanovení toho, aká suma je potrebná na komplexné pokrytie pre všetky verejné vysoké školy a o akú sumu by išlo v prípade jednej hodiny “rozboru“ (supervízie). Pri požiadavke sme vychádzali z už existujúceho Modelu financovania pedagogických praxí (rozdiel je v tom, že u nich sa rozboru zúčastňuje až päť študentov). V našom prípade bola hodina rozboru požadovaná a aj určená na jedného študenta. Konkrétne išlo o 18 hodín rozboru na bakalárskom stupni štúdia na jedného študenta a 12 hodín rozboru na magisterskom stupni štúdia na jedného študenta. Následne sa financovanie odborných praxí objavilo v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejných vysokých škôl na rok 2016. Podrobnejší rozpis, ako s metodikou pracovať, je zverejnený na webovej stránke https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2016/.

Čo ďalej alebo aké sú a môžu byť prínosy?

Samozrejme tento proces nie je ukončený. V budúcnosti je naším zámerom aktívnejšie spolupracovať s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kedy nám minister sľúbil podporu pri vytvorení fakultných či rezortných pracovísk odbornej praxe, resp. pracovísk, ktoré budú patriť pod MPSVaR SR. Veľmi aktívne prebieha spolupráca so Sekciou sociálnej a rodinnej politiky pod vedením generálnej riaditeľky JUDr. Nadeždy Šebovej, Mgr. Ivany Mrázkovej, Mgr. Kristiána Kovácsa a PhDr. Lenky Kleskeň, PhD.

V minulosti existovali a existujú skúsenosti s takýmito pracoviskami, ktoré si vytvárali jednotlivé univerzitné pracoviská ako výsledok kvalitnej spolupráce s vybraným verejným či neverejným poskytovateľom sociálnej služby. Každé z týchto pracovísk tak môže prispieť svojimi príkladmi dobrej praxe – evidence based practice, ktoré prispejú ku kreovaniu navrhovaných pracovísk.

Všetky predmetné kroky vedú k profilovaniu absolventa a absolventky odboru sociálna práca v súlade so všeobecnými cieľmi praxe vyjadrenými v Štandardoch odborných praxí: „prispievať k rozvoju spolupráce akademickej pôdy s praxou, rozvíjať sociálnu prácu ako profesiu a vednú disciplínu a zvyšovať kvalitu vzdelávania v sociálnej práci a výkonu sociálnej práce v praxi“.

Beáta Balogová,
riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 
 Ladislav Vaska,
docent a garant bakalárskeho stupňa štúdia
Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave


Sdílet text:


Podobné zprávy

Fakta, dokumenty, legislativa Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe
O čem se mluví Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Akademické články Aplikace rozvojových cílů tisíciletí na situaci sociálně vyloučených v Evropě (Romové a vzdělání)
Inspirace Vybrané projekty terénnej sociálnej práce na SlovenskuDiskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: tři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander
obalka
Mohou neuro...
B. Sahakian...
obalka
Zítra je...
Tobi Katze
obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace