Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

reflexe

Diskutujme, polemizujme, no pokúsme sa predovšetkým koncepčne riešiť profesiu sociálneho pracovníka v rezorte školstva

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Profesia sociálneho pracovníka v súčasnom školskom systéme nie je zadefinovaná, koncepčne spracovaná a legislatívne vymedzená v dvoch kľúčových školských zákonoch: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Túto skutočnosť konštatujeme niekoľko rokov. V porovnaní napr. s prepracovanými systémami v oblasti sociálnej práce realizujúcej sa v školskom prostredí iných krajín (napr. USA, Nemecko, Holandsko) sa začína na Slovensku vytvárať priestor na širšiu vedeckú diskusiu, ktorej výsledkom by mohlo byť práve koncepčné vymedzenie sociálneho pracovníka v rezorte školstva nielen v rámci základného a stredného školstva, ale aj v systéme sociálnych zariadení, ako sú špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória, § 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Práve legislatívne ukotvenie profesie sociálneho pracovníka v rezorte školstva vnímam ako kľúčové z viacerých hľadísk:

1. pre výkon profesie sociálneho pracovníka v akomkoľvek rezorte je potrebné mať zákonom vymedzené odborné a formálne náležitosti, ktoré jasne vymedzujú status sociálneho pracovníka, od nadobudnutého vzdelania, cez kompetencie, metódy práce s klientom, až po systematické a pravidelné vzdelávanie sa a prevenciu, napr. aj formou supervízie, pri výkone svojho povolania

2. vzhľadom k rôznosti a možnej spolupráce s ostatnými odborníkmi v pomáhajúcich profesiách, ako sú napr. v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní uvedení a definovaní: liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg či koordinátor prevencie, je potrebné zosúladiť a právne vymedziť rolu sociálneho pracovníka ako odborného zamestnanca v rezorte školstva

3. vďaka legislatívnemu vymedzeniu je možné vykonávať profesiu sociálneho pracovníka slobodne, bez tzv. „preklasifikovania“ absolventa sociálnej práce na sociálnych pedagógov či ostatných odborných zamestnancov definovaných zákonom č. 245/2008 Z. z. (§ 130, ods. 3) o výchove a vzdelávaní, ako tomu je v súčasnosti napr. v špecializovaných výchovných zariadeniach

Dôležité oblasti konceptu sociálneho pracovníka v rezorte školstva

Na základe osobných skúseností, praktických zručností, diskusií, spolupráce so študentmi pri realizovaných výskumoch na školách, odborných a vedeckých článkoch a v nemalej miere i osobného celoslovenského výskumu zameraného na zmapovanie potrebnosti, aktuálnosti a využitia profesie sociálneho pracovníka si dovolím ešte uviesť pár dôležitých oblastí, nad ktorými by bolo užitočné sa zamyslieť, pokiaľ chceme čo najefektívnejšie vytvoriť koncept sociálneho pracovníka v rezorte školstva.

 • Nedostatočná informovanosť odbornej verejnosti v oblasti školstva o profesii sociálneho pracovníka, resp. devalvácia profesie sociálnej práce.
 • Absentovanie profilácie sociálneho pracovníka v rámci vysokoškolského vzdelávania, napr. ako špecializácia, alebo študijný program.
 • So vzdelávaním súvisí aj odborná terminológia, ktorá nie je ucelená a ujednotená. Niektorí odborníci používajú termín školská sociálna práca, niektorí sociálna práca v rezorte školstva. Osobne sa prikláňam k pojmu sociálna práca v školstve, rezorte školstva, vzhľadom na tú skutočnosť, že v súčasnosti v praxi sociálni pracovníci využívajú metódy a formy sociálnej práce ako vedného odboru, a nie ako špecifické metódy a formy práce, ktoré sa ustanovili a môžu sa vnímať vyložene ako novovzniknuté a špecifické pre školské prostredie. Vnímam túto otázku ako metodologickú a nebolo by na škodu o tom diskutovať.
 • Zastrešujúca organizácia pre všetkých sociálnych pracovníkov na Slovensku, ktorá by zastupovala a presadzovala na vyšších úrovniach profesiu sociálneho pracovníka.
 • Absentujú pracovné skupiny, ktoré by vízie, programy, štandardy alebo projekty dokázali presadzovať v rámci odborných a vedeckých diskusií.

Čo môžeme urobiť, aby sa nám to podarilo:

 • ak chceme, aby profesia sociálneho pracovníka bola reálne vykonávaná na základných školách, je potrebné sociálneho pracovníka vymedziť v školskej legislatíve (tzv. školskom zákone) a určiť jeho pracovnú náplň a činnosti
 • ak sa vymedzí legislatívne sociálny pracovník v legislatíve, stojí za úvahu dať do študijných programov katedier sociálnych prác na Slovensku predmet: Sociálna práca v škole, Školská sociálna práca
 • ak chceme, aby pracoval sociálny pracovník v rezorte školstva, bude časom potrebné zjednotiť pojem „školský sociálny pracovník“, resp. sociálna práca v škole a vytvoriť vhodnú (nekonfrontačnú s inými vednými odbormi) odbornú terminológiu
 • ak si chceme overiť efektivitu práce sociálneho pracovníka v školách, je potrebné od začiatku pôsobenia sociálneho pracovníka v tomto rezorte vykonávať pravidelné supervízne stretnutia
 • pre optimálne a efektívne riešenia problémov a prevencie by mal sociálny pracovník pôsobiť v škole na plný pracovný úväzok a pôsobiť v priestoroch školy (neprichádzať na stanovený deň a čas), aby mal hodnoverné informácie o psycho-sociálnej atmosfére v škole
 • sociálny pracovník by mal byť predovšetkým aktívny v oblasti sociálneho poradenstva a prevencie pri problémoch žiakov
 • sociálny pracovník by mal pracovať aj na vytváraní dôveryhodnej atmosféry pri riešení problémov a vzbudzovať u žiakov, pedagógov a rodičov žiakov dôveru
 • sociálny pracovník by mal podporovať dôveryhodnú komunikáciu medzi rodičmi a školou a systémovo pracovať s rodinou žiaka
 • sociálny pracovník by mal mať na starosti agendu ohľadne kontaktovania sociálnych inštitúcii v prípade potreby
 • sociálny pracovník v prípade závažného priestupku, resp. trestnej činnosti žiaka by mal byť prítomný na súdnom pojednávaní
 • pre efektívne riešenie v prospech žiaka a rodiča by mal sociálny pracovník kooperovať so všetkými zložkami pôsobiacimi a podieľajúcimi sa na psycho-sociálnom fungovaní žiaka (školský psychológ, triedny učiteľ, výchovný poradca, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, koordinátor prevencie)

Sociálnu prácu v rezorte školstva máme; napriek absencii legislatívy...

Touto cestou by som chcela vyjadriť môj obdiv, uznanie, ocenenie a veľkú podporu dvom ľuďom oddaným profesii sociálneho pracovníka v školách. Od roku 2002, kedy sa problematikou zaoberám, som zaregistrovala mená dvoch kolegov Petra Lengyela a Barbory Cutti, ktorí už pôsobili na školách a vykonávali profesiu sociálneho pracovníka aj napriek absencii vymedzenia v zákone a trvá to dodnes. Prešli si rôznymi úskaliami, náročnými vyjednávaniami a získavali cenné skúsenosti. Som veľmi rada, že môžem skonštatovať: aj vďaka Vám môžeme povedať či už doma, alebo v zahraničí, že sociálnu prácu v rezorte školstva máme aj v praktickej a realizačnej rovine aj napriek absencii základných právnych vymedzení, ktoré sú pre každú profesiu základným kameňom pre plnohodnotný výkon.

Teším sa na diskusie a pevne verím, že vytvoríme pracovnú skupinu a posunieme rozvoj sociálnej práce v rezorte školstva do reálnejšej a praktickejšej podoby.

(Text byl publikován v čísle 2/2013.)

Zoja Koscurová,
Katedra sociálnej práce
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Sdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Při nepochopení může být sociální pracovník pro školu velmi nebezpečný cizinec
O čem se mluví Sociální práce ve školství se musí šířit
Fakta, dokumenty, legislativa Školská sociálna práca: analýza legislatívy Slovenskej a Českej republiky
Inspirace Jarní škola MPSV nastavuje nový formát odborných setkání
O čem se mluví Súčasné problémy teórie a praxe sociálnej práce v Poľsku


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace