Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

profil

Jak vypadá sociální práce v Athénách východních Čech

ilustrační foto

Vydáno před 4 lety

Chrudim je historické východočeské město, nacházející se asi deset kilometrů jižně od Pardubic. Leží ještě v polabské nížině, i když kopce Železných hor i Žďárských vrchů jsou na dohled. Ve městě žije asi 24 000 obyvatel s minimem občanů cizí národnosti. I procento občanů romské národnosti je oproti mnoha jiným městům malé. Díky poměrně velkému množství pracovních příležitostí je nezaměstnanost pod celostátním průměrem, i když ani zde není zanedbatelná.

Začátky

V polovině 90. let minulého století se začala sociální práce na úřadech výrazně měnit. Přibyla do ní totiž do té doby neznámá prevence. Tehdy vznikala oddělení sociální prevence na okresních úřadech a dá se říci, že se jí nikdo jiný nevěnoval. Okresní úřady tak musely obsáhnout dosti širokou oblast. V Chrudimi, kde mimochodem vzniklo první oddělení sociální prevence v republice, se už tehdy zrodila myšlenka na to, převést část práce na nějaké neziskové organizace. Problém byl pouze v tom, že žádné neexistovaly. Okresní úřad proto podporoval vznik první z nich a v zanedbaném městském domě v historickém centru tak vznikl klub Agora a v něm občanské sdružení Šance pro tebe. Po překonání porodních bolestí se nová organizace úspěšně zapojila do sociální práce s mládeží a to byl zárodek budoucí sociální sítě ve městě. Postupně začaly přibývat další organizace a tím mohlo docházet k určité dělbě práce.

V roce 2002 zanikly okresní úřady a celá sociální agenda přecházela na úřady městské, což zcela logicky znamenalo částečné zbrzdění slibně rozjetého budování sociální sítě. Městským úřadům nějaký čas trvalo, než dokázaly zpracovat velmi výraznou změnu, a chvíli to skutečně drhlo. Někde více, někde méně. Chrudim rozhodně patřila k těm městům, kde se odbor sociálních věcí vzpamatoval poměrně rychle a navázal na práci okresního úřadu.

Chrudim je obcí s rozšířenou působností (ORP), v jejím správním obvodě je 86 obcí, z toho 5 obcí II. typu. Po přechodu agendy nepojistných dávek na úřady práce od počátku roku 2012 se odbor sociálních věcí městského úřadu člení na dvě oddělení – oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální prevence a pomoci.

Rozdělení kompetencí

Jedna věc byla podpořit vznik nových organizací, pomoci jim s rozjezdem, a dalším, neméně důležitým krokem bylo tyto organizace spolu propojit. Jednotlivé organizace o sobě musely vědět a musely se doplňovat, nikoli si konkurovat. Zpočátku to bylo řešeno jen občasnými setkáními, později se rozjel systém komunitního plánování. Šlo především o to, aby sociální odbor městského úřadu a každá jednotlivá nezisková organizace měly podrobný náhled do náplní a poslání ostatních organizací, mohly si navzájem přeposílat klienty a dávat jim doporučení. V podstatě gró spočívalo v tom, aby mohl jakýkoli klient zajít do kterékoli chrudimské neziskové organizace nebo na úřad a tam, pokud nespadal do jejich cílové skupiny, ho dokázali nasměrovat k nejbližší pomoci.

Komunitní plánování

V oblasti sociálních služeb začalo město Chrudim využívat metodu komunitního plánování v roce 2005. Na počátku se plánování účastnily tři nestátní neziskové organizace (NNO) – Šance pro Tebe, Rytmus a Centrum J. J. Pestalozziho, později se přidalo Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Díky vzájemné spolupráci všech zainteresovaných stran má Chrudim v současnosti přes dvě desítky organizací, které svou činností pokrývají téměř celé spektrum sociálních služeb.

Smyslem komunitního plánování je zasíťovat dané území, v našem případě město Chrudim, veškerou škálou sociálních služeb pro všechny obyvatele. Díky naplňování tohoto smyslu nám narostl počet neziskových organizací, některé organizace vznikly přímo v místě, jiné rozšířily své působiště a postupem času vznikla detašovaná pracoviště či terénní programy organizací sídlících jinde.

Oproti původnímu nastavení komunitního plánování jsme díky praktickým zkušenostem upravili systém komunikace a spolupráce s NNO tak, že se osobně setkáváme jen v případě, že se vyskytne závažný problém, jinak jsou NNO schopny komunikovat mezi sebou a udržovat síť sociálních služeb stabilní. V případě některých organizací, které mají obsáhlou a problematickou cílovou skupinu (např. vázanou na orgán sociálně-právní ochrany dětí), dochází k pravidelnému setkávání mezi pracovníky neziskových organizací a sociálními pracovníky MěÚ Chrudim. Při těchto setkáních se vyměňují informace a rozdělují úkoly. Díky tomu může být práce s klienty efektivnější.

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo nastavit spolupráci s neziskovými organizacemi ve městě Chrudim, rozšířily se služby do nejbližších okolních obcí v rámci ORP a problematických lokalit.

Dnes je v Chrudimi aktivních 28 převážně neziskových organizací. V oblasti bydlení tak mají klienti k dispozici noclehárnu pro muže a ženy s denním centrem, funguje zde městská ubytovna i několik komerčních ubytoven a rodiče s dětmi či jedinci, kteří se ocitli v krizi, mohou využít služeb azylového domu. Poměrně širokou nabídku služeb mají organizace pro rodiny s dětmi a mládež, funguje zde středisko výchovné péče, nízkoprahová zařízení, sociálně-aktivizační služby, terénní programy a další. Pro zdravotně postižené a seniory můžeme nabídnout půjčovnu kompenzačních pomůcek, domácí ošetřovatelskou a zdravotní péči, pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionáře. Potřebných služeb se dostane i lidem s mentálním postižením, duševním onemocněním, dotčeným výkonem trestu odnětí svobody, závislým na návykových látkách.

Přestože běžně nebývá pravidlem dobrá spolupráce mezi sociálními pracovníky na obcích a úřadech práce, v Chrudimi je naopak pro nás spolupráce s úřadem práce přínosná. Pravidelně se s pracovnicemi setkáváme a navzájem se informujeme, což se pozitivně odráží na řešení situací našich společných klientů.

Nároky na sociálního pracovníka

Tak jako se vše mění a vyvíjí, i sociální práce se dostává do jiných dimenzí, než tomu bylo v minulosti. Doba přináší nové nároky, požadavky a povinnosti, ovšem ne každý se dokáže přizpůsobit, ne každý stačí tempu. Tím vznikají sociální problémy, které jsou pro mnoho z nás nové a na které společnost nebyla připravena. Není to tak dlouho, co termín „nezaměstnanost“ byl veřejnosti znám pouze ze stranického tisku, který nám popisoval hrůzy západního světa. Ne, že by u nás nebyly i dříve alkoholismus, narkomanie, gamblerství, domácí násilí, zadluženost, bezdomovectví, ale vše bylo v míře daleko menší a většina běžných občanů se s tím nikdy přímo nesetkala. S rozvojem divokého kapitalismu a konzumního šílenství se ale rozjely i výše zmíněné patologické jevy. Ten, kdo nemá práci, se snáze dostane do dluhů, je potom agresivnější a má blíže k „řešení“ problémů alkoholem, drogami, spíše půjde zkoušet štěstí k automatům, a na sociální dno je to jen kousíček. Toto vše klade nové nároky i na sociální pracovníky. Ti se musí s novou problematikou seznamovat, musí jí porozumět, stále sledovat „nové trendy“ v sociální patologii a rychle se přizpůsobovat. Dnešní sociální pracovník již nemůže být klasický úředník, sedící za přepážkou a komisně vyřizující žádosti občana v nouzi, musí s klientem pracovat, chápat ho, komunikovat s ním jako rovný s rovným a vytvořit si s ním profesionální vztah. Jen tak může s klientem nalézt řešení, které mu pomůže v jeho nepříjemné situaci. Pozor, sociální pracovník, i přes navázání vztahu s klientem si potřebuje zachovat profesionální odstup a motivovat ho ke změně a samostatnosti. Je to jako v tom přísloví, že hladovému nejlíp pomůžeš tak, když mu dáš prut a naučíš ho chytat ryby, ne tím, že mu dáš koš ryb.

Bez toho to nejde

Úspěch práce celého oddělení spočívá především v koordinaci, informovanosti, vzájemné podpoře a zastupitelnosti. To vyžaduje vysoce profesionální přístup, ale také absenci nějaké lidské nevraživosti a nepřátelství.

Dosavadní systém sociální práce v Chrudimi by nebyl možný bez podpory vedení města. Starosta i místostarostové se aktivně zajímají o naši práci a díky jejich pozitivnímu přístupu má město Chrudim širokou nabídku sociálních služeb pro své občany.

Kolektiv pracovníků
Oddělení sociální prevence a pomoci
Městského úřadu Chrudim


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Role klienta při vytváření specifické zakázky sociální práce na místní úrovni
Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?
Akademické články Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita, nebo iluze? O respektování principů jedné z metod sociální práce v praxi
Akademické články Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace
Akademické články Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace