Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
3/2016

profil

Agentura pro sociální začleňování v boji proti bytové nouzi a bezdomovectví v sociálně vyloučených lokalitách

ilustrační foto

Vydáno před 2 lety

Bytová nouze a bezdomovectví představují zásadní problémy České republiky při řešení sociálního vyloučení a problematiky sociálně vyloučených lokalit. Bydlení je totiž jednou ze základních životních potřeb, která však u narůstající části obyvatel není naplněna. Důležitým krokem, který je na národní úrovni podle Agentury pro sociální začleňování co nejdříve potřeba učinit, je legislativní ukotvení sociálního bydlení a následné vytvoření kapacit pro fungování tohoto systému.

Sociální vyloučení a bydlení

Situace v oblasti bydlení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel, kteří mnohdy žijí více či méně odděleně od zbytku majoritní společnosti v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách, se v posledních letech výrazně nezlepšila. V některých ohledech můžeme dokonce hovořit o jejím zhoršení. Počet sociálně vyloučených lokalit narostl, stejně jako počet lidí v nich žijících, kteří zde navíc velmi často bydlí v nevyhovujících prostorech.

Došlo také k rozšíření takzvané rezidenční segregace těchto lokalit. Koncentrace lidí, kteří se ocitli na sociálním dnu, v sociálně vyloučených lokalitách neumožňují jejich plnohodnotné začlenění do komunit obcí a měst. Vedou také k hromadění dalších problematických jevů nebo procesů jako zadlužení, dlouhodobá nezaměstnanost, kriminalita apod. To vše také mimo jiné přispívá k negativnímu vnímání obyvatel sociálně vyloučených lokalit majoritní společností.

Agentura jako nástroj vlády k řešení sociálního vyloučení

Ze své pozice aktéra státní správy se Agentura spolupodílí na přípravě a připomínkování materiálů legislativních dokumentů a materiálů pro jednání vlády ČR z oblasti sociálního začleňování. Zejména se v poslední době jednalo o koncepci sociálního bydlení a o novelu zákona o hmotné nouzi. Návrhy opatření pro řešení sociálního vyloučení v bydlení zahrnula do strategického vládního dokumentu „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020“, který zpracovala v loňském roce.

Mezi klíčové problémy souvisejících s problematikou bydlení v sociálně vyloučených lokalitách, na které Agentura ve strategii upozorňuje, patří zejména přetrvávající vysoký počet sociálně vyloučených osob v substandardním ubytování a neexistence systému sociálního bydlení. Pozornost je ve strategii rovněž věnována špatnému stavu bytového fondu využívaného domácnostmi ohroženými sociálním vyloučením nebo nedostatečnost programů na prevenci ztráty bydlení a podporu jeho udržení.

Rodiny s dětmi na ubytovny nepatří aneb cíle Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020

Konkrétně chce Agentura do roku 2020 docílit zajištění standardního bydlení pro 6000 domácností dlouhodobě žijících v azylových domech, noclehárnách a na ubytovnách. Usiluje také o to, aby do budoucna v těchto ubytovacích zařízeních žádné dítě nepobývalo déle jak jeden měsíc.

Dalším cílem je snížení počtu lidí, kteří ztrácejí samostatné standardní bydlení. V případě rozpoznání hrozící ztráty bydlení by se na takové domácnosti měly zacílit preventivní aktivity. Agentura tak navrhuje vytvoření takových nástrojů, které by pomohly zajistit včasnou a účinnou intervenci.

Z pohledu Agentury je důležité i zmapování dodržování stavebně technických a uživatelských standardů v oblasti bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

„Prevence rezidenční segregace je alfou a omegou sociálního začleňování.“

S řešením sociálního vyloučení v bydlení souvisí i prevence segregace. Ta by měla probíhat zvýšením dostupnosti standardního sociálního bydlení pro sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené osoby v běžné zástavbě. Prevence segregace by měla být zohledněna i v územním plánování a v programech státní podpory v oblasti bydlení.

V neposlední řadě by měly být propojeny dosavadní nástroje bezpečnostní a sociální politiky, aby se tím předcházelo případným konfliktům v občanském soužití v bydlení a podpořilo se spokojené sousedství osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a majoritní společnosti.

Podpora obcí v bydlení v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Agentura vedle role znalostního aktéra na národní i regionální úrovni působí také jako zprostředkující a podporující subjekt směrem k obcím. Díky svému působení v lokalitách v rámci takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám přenáší na resortní úroveň podněty přímo z terénu. Obcím naopak poskytuje expertní know-how opřené nejen o příklady dobrých praxí ze zahraničí i ČR, ale také o novinky z celonárodní úrovně. Agentura rovněž podporuje šíření inovativních řešení v oblasti sociálního bydlení, jakými jsou například projekty realizované v Brně či Ostravě.

Za léta svého působení Agentura sesbírala různá opatření v oblasti bydlení, která reagují vždy na konkrétní specifickou situaci v dané obci (například velikost a kvalita bytového fondu, jeho dostupnost, působení poskytovatelů sociálních služeb na území obce). Přenositelnost těchto opatření do jiných obcí by tak vždy mělo zohledňovat místní podmínky. Působení Agentury v nově spolupracující obci proto vždy začíná mapováním potřeb v sociálně vyloučených lokalitách i v jejich okolí.

Bytové koncepce obcí a příklady opatření v bydlení

Již v současné době mohou obce reagovat na problémy v oblasti bydlení zpracováním koncepcí rozvoje a udržitelnosti bytových politik. Ty by měly především usilovat o zvýšení nabídky kvalitního a finančně dostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Dále by se takové koncepce měly zaměřovat na prevenci ztráty bydlení v širokém slova smyslu, a to na:

  • zvýšení vymahatelnosti nájemného včasným řešením dluhu na nájemném,
  • posílení prostředků ochrany a pomoci nájemníkům ve vztahu k poskytovatelům nájemného bydlení a ubytování,
  • podporu dobrého sousedství
  • a v neposlední řadě také na revitalizaci sociálně vyloučených lokalit (domů i veřejných prostorů).

Agentura spolupracujícím obcím v procesu nastavení strategického plánování sociálního začleňování nastiňuje různé další možnosti řešení bytové situace. Jednotlivá opatření však mají svá pro a proti, která je vždy potřeba dobře zvážit.

Důležitou součástí místní koncepce bydlení by měla být pravidla přidělování obecních bytů. V praxi se často setkáváme s tím, že pravidla bývají přímo či nepřímo zdrojem diskriminačního jednání. Stejně jako může nastavení pravidel přidělování bytů posilovat trendy k sociální a etnické segregaci, může je i plánovitě tlumit a přispívat k sociálnímu začleňování.

  • Program prevence ztráty bydlení

Jestliže obec zjistí, že vzniká dluh na nájemném a službách spojených s poskytováním bytu, má prostředky k tomu, aby situaci řešila. Prostřednictvím svých sociálních pracovníků (nebo terénních sociálních pracovníků neziskových organizací) může nájemci nabídnout odbornou pomoc, dohodnout splátkový kalendář a kontrolovat jeho pravidelné plnění, pomoci při plánování finančních záležitostí rodiny apod.

Obec by měla při neplacení nájemného v jí pronajímaných bytech sáhnout k výpovědi z nájmu bytu a exekuci vyklizením teprve až po vyčerpání všech dalších možností. Toto opatření by však mělo sloužit pouze jako dočasné a mělo být navázáno na zvyšování kompetencí v oblasti hospodaření s prostředky prostřednictvím sociální práce.

Účelem azylových domů, ubytoven nebo nocleháren by mělo být poskytnout okamžitou pomoc ve chvíli bytové nouze, nikoli dlouhodobé ubytování. S pomocí sociálních pracovníků by si klienti měli najít (tréninkové) bydlení ve standardních bytech odpovídající jejich finančním možnostem.

Systém podpory při opětovném získání bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich individuální potřeby, finanční možnosti a schopnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet, posilovat kompetence, jak řádně obývat pronajímané byty. Prostřednictvím zavedení systému prostupného/podporovaného bydlení dochází i ke zvyšování šancí osob usilujících o integraci, aby se vymanily z prostředí, které nechtějí obývat. Tento systém také tím napomáhá sociální mobilitě a prostorové dekoncentraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

  • Zpracování podkladových analýz k formulaci koncepce obecní bytové politiky

Funkčnost jednotlivých modelů lze ověřit i provedením tematických výzkumů. Ty mohou obcím pomoci navrhnout nejvhodnější systém zpřístupnění, využití či rozšíření bytového fondu v součinnosti s dalšími aktéry nebo prozkoumat možnosti změny dynamiky bydlení v obci. Formulace koncepce obecní bytové politiky (či její dílčí části) by tedy vždy měla vycházet z důkladné znalosti místní situace a trendů v oblasti bydlení.

Informování veřejnosti, konference a výzkumy

V neposlední řadě Agentura podporuje šíření dobrých praxí a inovativních řešení v oblasti bydlení. Pravidelně informuje širokou i odbornou veřejnost prostřednictvím tematických konferencí a dalších akcí, jako kulaté stoly či semináře. Poslední taková akce se například uskutečnila na Magistrátu města Chomutov, kde experti Agentury i další odborníci pro oblast bydlení školili zástupce obcí, dalších místních institucí a neziskových organizací v sociálním začleňování do bydlení.

Agentura podporuje i výzkumnou a publikační činnost o této problematice. V roce 2014 tak například vyšly metodika a manuál dobrých praxí na téma „Prostupné bydlení“. Tématu prostupného bydlení bude věnován i nejnovější publikační příspěvek, který Agentura vydá na konci letošního léta, a sice evaluace opatření prostupného bydlení (s názvem „Prostupné bydlení: evaluace“).

Více informací o Agentuře a jejím působení v sociálně vyloučených lokalitách na www.socialni-zaclenovani.cz a www.facebook.com/agenturaprosocialnizaclenovani.

Roman Matoušek,
expert pro oblast bydlení,
Agentura pro sociální začleňování
 
Lucie Nemešová,
PR & komunikace,
Agentura pro sociální začleňování


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Institut pro sociální inkluzi představuje mapu klíčových událostí v historii sociálních politik Česka
O čem se mluví Zavedení sociálního bydlení může být malou revolucí v oboru
Inspirace Můžeme dokázat, že se lidé budou do situace bytové nouze dostávat jen výjimečně
O čem se mluví Koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě
O čem se mluví Sociální bydlení – proč a jak?Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace