Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
5/2017

profil

Program celostného manažmentu pomoci osobám so závislosťou

ilustrační foto

Vydáno před 3 lety

Osoby nad/užívajúce psychoaktívne látky a osoby s látkovými a nelátkovými závislosťami tvoria špecifickú cieľovú skupinu sociálnej práce. Táto klientela osobitne vyžaduje pomoc v kontexte zásahov na individuálnej a rovnako environmentálnej úrovni (v rôznych systémoch), ak je intervenčným cieľom efektívna pomoc smerom k minimalizácii poškodení v dôsledku patologického správania, k dosiahnutiu abstinencie, resp. celkovo k ozdraveniu sociálneho fungovania v celom spektre jeho narušení v dôsledku dlhodobo sa zhoršujúcej životnej situácie osoby nad/užívajúcej psychoaktívne látky, príp. s látkovou či nelátkovou závislosťou, a jej okolia.

Hoci vyššie uvedené sa javí ako jednoznačný a praxou overený fakt, v praxi práve princíp komplexnosti a integrovaného prístupu s dôrazom na reflexiu ekosociálnych faktorov často absentuje, príp. je síce postulovaný verbálne, nie však fakticky.

V súčasnosti je na Slovensku poskytovaná danej cieľovej skupine najmä ústavná a ambulantná pomoc v rámci rezortu zdravotníctva (ambulancie všeobecného psychiatra, príp. so zameraním na medicínu drogových závislostí, všeobecné alebo špecializované nemocnice) a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny ambulantnými sociálnymi službami (zvlášť nízkoprahovo nastavenými, s využitím krízovej intervencie a sociálneho poradenstva) a opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pobytovom zariadení (konkrétne resocializačné strediská pre drogovo závislých a inak závislých). Špecifická pomoc, hlavne v následnej starostlivosti, je samozrejme poskytovaná aj podpornými a svojpomocnými skupinami – inštitucionálne ukotvenými najmä v nemocniciach a resocializačných zariadeniach.

V týchto organizáciách sa primárne využíva tzv. bodový a motivačný systém a režimová liečba. Vzhľadom na personálne, organizačné, procesné a metodické charakteristiky nie je štandardom pracovať s každým klientom a zároveň systematicky s jeho blízkym okolím (hlavne partnermi a rodinami) a už vôbec s využitím priamych a aktívnych environmentálnych zásahov (v rodine, škole, u rovesníkov, v komunite atď.). V tomto ohľade majú lepšiu východiskovú situáciu menšie a ambulantné služby poskytujúce pomoc priamo v komunite, a to v súvislosti s možnosťou flexibilnejších a promptných zásahov spolu s aktívnym angažovaním sa v prostredí danej osoby a príp. jej rodiny s potenciálom k úzkej medziodborovej spolupráci s ďalšími odborníčkami a odborníkmi a holistickému prístupu.

Vznik Neziskovej organizácie Trojlístok ako reakcia na neuspokojivý aktuálny stav v regióne

Unikátnym projektom koncipovaným v súlade s vyššie uvedeným je aj Nezisková organizácia Trojlístok v Prešove. Organizácia vznikla v roku 2012, a to aj v reakcii na procesy prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb (tzv. proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb), so snahou doplniť ponuku služieb pre závislých a ich blízkych v prirodzenom prostredí komunity prostredníctvom alternatívnej služby, aj so zámerom predchádzať umiestneniu klientely v rezidenčnom zariadení (ak to nie je nevyhnutné) najmä svojou dostupnosťou, nízkoprahovosťou, možnosťou promptných, flexibilných a individualizovaných postupov s dôrazom na podporu osôb z blízkeho prostredia, umožňujúc, aby klientky a klienti ostali pri riešení problémov zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok alebo škodlivými návykovými činnosťami v prirodzenom prostredí, udržiavali rodinné a komunitné vzťahy, neprerušovali výchovno-vzdelávací, príp. pracovný proces (resp. len na minimálny a obmedzený čas). Pritom počas piatich rokov existencie organizácia potvrdila svoj význam nie v doplnení služieb, ale skôr v kompenzácii absentujúcej siete komplexnej starostlivosti v danom regióne (aktuálne v Prešovskom kraji stále chýba ambulancia adiktológa i špecializované nemocničné zariadenie, resocializačné zariadenia sú určené zväčša pre doliečovanie klientely z iných krajov, referáty poradensko-psychologických služieb sú v tejto oblasti zamerané skôr na prevenciu ako špecializovanú intervenciu, poradenstvo ponúkajú aj zariadenia v rezorte vnútra – napr. diagnostické zariadenia a reedukačné zariadenia, avšak bez špecializovaného zamerania a komplexného prístupu, často bez možnosti intervencií v prostredí, špecializované ambulantné sociálne služby poskytuje len NO Trojlístok).

Variabilita služieb organizácie

Pomoc, ktorú vo svojej variabilite ponúka organizácia, sa sústreďuje na riešenie nepriaznivej životnej situácie osôb nadužívajúcich psychoaktívne látky a osôb so škodlivými návykovými činnosťami, príp. závislých a osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo obmedzením schopnosti individuálne sa začleniť v dôsledku sociálne rizikového správania v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok a inými formami závislého správania. Hlavným zámerom je ambulantnou a terénnou formou sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na základe komplexity implementovaných prístupov, realizovať pre klientky a klientov, ich blízkych a rodiny individuálne a skupinové sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu, krízovú intervenciu, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, aktivity denného centra a preventívne aktivity, s nosným zameraním na predliečebné poradenstvo a následnú starostlivosť.

Kľúčovými princípmi práce sú dostupnosť, komplexnosť, diskrétnosť, rešpekt, dôvera a individuálny a kontinuálny prístup. Tento je koncipovaný v štyroch oblastiach starostlivosti: Program celostného manažmentu pomoci mladým dospelým osobám s látkovou a nelátkovou závislosťou, Program celostného manažmentu pomoci závislým osobám, Program celostného manažmentu pomoci mladistvým osobám s rizikovým správaním z dôvodu užívania psychoaktívnych látok a závislostí od nich alebo od škodlivých návykových činností a Program celostného manažmentu pomoci kodependentným osobám. Prvé tri sú zostavené ako preventívno-intervenčné programy so zreteľom na špecifiká jednotlivých vekových skupín (mladiství, mladí dospelí, dospelí), posledný so zameraním na skupinu kodependentných.

Proces práce s klientmi je individualizovaný vzhľadom na konkrétne potreby každého jednotlivca a charakteristiky najbližšieho prostredia a dohoda je formulovaná podľa aktuálneho stavu (v niektorých situáciách krízová intervencia, príp. aj so sprievodom alebo distribúciou na urgentné lekárske ošetrenie, v iných spolupráca na dosahovaní kontinuálnych cieľov po ukončení ústavnej liečby, príp. individualizovaná pomoc blízkym – partnerom, rodičom – s intervenčným presahom k závislej osobe).

Samotný program práce má charakter strednodobej až dlhodobej starostlivosti (približne 10 až 12 mesiacov pri intenzite raz týždenne individuálna a raz týždenne skupinová intervencia) a je rozdelený do troch fáz (inšpirovaný tradičnou teóriou terapeuticky navodených zmien s prispôsobením na podmienky organizácie a komunity), s pomocou pri motivácii k zmene, jej realizácii a udržaní. Pritom proces zmeny je v maximálnej miere podporovaný súčasnou zmenou v blízkom prostredí (ide najmä o spolu/prácu s rodinou, u mladších aj s vrstovníkmi, so špecificky vymedzeným priestorom zameraným na prácu s kodependentnými osobami). Kľúčovými metódami práce sú individuálne, skupinové, rodinné a párové poradenstvo a terapia, pomoc pri zvládaní kríz a krízová intervencia, distribúcia, workshopy pre klientelu s rôznym zameraním, preventívne programy, s využitím metód a techník motivačne, podporne, edukačne a korekčne orientovaných intervencií.

Špecifický význam pre klientelu a zvlášť pre komunitu má online poradňa, ktorá je v prevádzke viac ako rok (aktuálne organizácia eviduje 102 oslovení a 328 intervencií) a realizácia preventívnych programov na školách (821 intervencií v školskom prostredí a 66 intervencií vo väzenskom prostredí). Na aktuálnosť problematiky v regióne, trendy v procese vývoja fenoménu nad/užívania psychoaktívnych látok, škodlivých návykových činností a závislostí, ale aj hľadanie reálnych možností riešenia pri súčasnom sieťovaní kľúčových partnerov prostredníctvom odborných a vedeckých podujatí a podpory verejnej diskusie odborný tím organizácie poukazuje najmä každoročnými konferenčnými podujatiami (celkovo bolo zorganizovaných 8).

Efektivita práce je podporená multidisciplinaritou – zabezpečenou jednak interným odborným tímom organizácie (sociálna práca, psychológia, psychoterapia), ako i úzkou spoluprácou s externým prostredím (právo, všeobecná psychiatria, medicína drogových závislostí, pedagogika, úzka spolupráca s ďalšími organizáciami – školami, okresným úradom, samosprávnym krajom, s políciou, organizáciou so zameraním na riešenie násilia v rodinách) – podporujúc možnosti priamych environmentálnych zásahov (najmä v rodinnom a školskom prostredí).

Kľúčové princípy práce organizácie

Charakteristickým znakom programov, zrkadliac sa v poslaní organizácie a koncepcie jej činnosti, je reflexia aktuálnych trendov vo vnímaní drogovej problematiky v kontexte posunov od tradičného, patologizujúceho a stigmatizujúceho prístupu, k humanizácii, orientácii na podporu zdravia, bezpečnosti, ľudských práv, s ponukou pomoci promptne reagujúcej na potreby cieľových skupín v komunite (príkladom sú aj vlny konkrétnych cieľových skupín v organizácii – tzv. „mladých dospelých tramalistov“ od roku 2013, od roku 2016 užívateľov psychoaktívnych látok, najmä pervitínu, extázy a marihuany a patologických hráčov od roku 2015, hlavne online hráčov atď.) postupným rozširovaním ponuky služieb v organizácii so špecifickým zameraním a snahou o holizmus (v zmysle ochrany sociálneho fungovania v celom spektre – teda nielen snaha o abstinenciu, ale prioritne kvalita života a zdravý životný štýl, udržanie podporných sociálnych vzťahov, vzdelávanie, zamestnanie, bývanie a pod.).

Rovnako zásadným princípom práce je v tomto smere snaha o destigmatizáciu, a to tak dostupnosťou podporných služieb, fyzickým usporiadaním vnútorných priestorov organizácie, maximálne rešpektujúcim prístupom odborného tímu organizácie, ako i zameraním preventívnych programov (vyhýbanie sa najmenej efektívnym spôsobom s využitím zastrašovania prostredníctvom nedostatočných alebo skreslených informácií, s dôrazom na zodpovedné rozhodovanie v rámci rizikového správania vôbec a zdravý životný štýl) a programov určených pre komunitu (najmä vedecké a odborné podujatia, informačné a osvetové aktivity so zameraním na aktuálne potreby a trendy).

Individualizovaný prístup menšej ambulantnej služby s variabilnými službami, aktívne zapojenie prostredia do riešenia zdanlivo subjektívnych problémov, jasne formulovaná koncepcia práce a postulovanie rešpektu voči ľudským právam a rovnako autonómii každého klienta a klientky sú len vybranými faktormi podieľajúcimi sa na dosiahnutých výsledkoch práce. Oproti bežnej 30-percentnej úspešnosti aktuálne organizácia eviduje viac ako 56 % abstinujúcej klientely, pričom nedochádza k rozpadu rodiny, ani strate zamestnania či odchodu zo školy – v mnohých prípadoch bolo možné sa komplexnou a kontinuálnou pomocou vyhnúť odchodom (dlhodobým, opakovaným) z prirodzeného prostredia. Samozrejmosťou je aj finančná úspora ambulantných služieb oproti rezidenčným zariadeniam a menšia záťaž pre rodiny a blízke okolie závislých. Takto koncipované programy rozhodne nenahrádzajú tradičné spôsoby pomoci závislým, ukazuje sa však, že sú nevyhnutným a efektívnym spôsobom zabezpečenia (hlavne) následnej starostlivosti s možnosťou flexibilných reakcií na potreby tej-ktorej komunity.

Kristína Poláková, Gabriela Šostáková a Denisa ŠoltésováSdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Online závislosti
Fakta, dokumenty, legislativa Dozreli sme na Slovensku?
Akademické články Janusova tvář sociální práce: Tři pohledy na pojetí kontroly v sociální práci
O čem se mluví Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy
Inspirace Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace