Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
5/2017

profil

Linka detskej dôvery – školiace pracovisko pre študentov

ilustrační foto

Vydáno před 3 lety

Z histórie Linky detskej dôvery

Linka detskej dôvery začala svoju činnosť 15. 11. 1999 v Košiciach na pôde vtedajšej Detskej klinike FNsP v Košiciach. Jej vznik podnietil návrh Komisie pre pomoc týraným deťom, ktorá vznikla v septembri 1998 ako priamy výsledok spolupráce Detskej kliniky Fakultnej nemocnice v Košiciach, Detskej nemocnice HASBRO z mesta Providence v USA, Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Lekárskej fakulty UPJŠ a AIHA / American International Health Alliance.

Pri zrode LDD stál Spolok medikov mesta Košice a jeho Klub detskej nádeje, čo sa odrazilo na zostave konzultantov – dobrovoľných poradcov, väčšina z nich boli študenti a študentky medicíny, niekoľko budúcich psychológov a budúcich sociálnych pracovníčok.

25. 4. 2001 vzniklo Občianske združenie Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, ako nezisková organizácia, ktorej základným poslaním je pomôcť deťom, ktoré sú ohrozené násilím alebo inou formou sociálnej patológie. Hlavnou činnosťou OZ bolo a je zabezpečenie prevádzky Linky detskej dôvery, ktorá funguje ako dištančná poradňa pre deti, mládež a dospelých dôležitých pre deti (rodičia, učitelia, príbuzní). V súčasnosti ponúka dištančnou formou psychologické a sociálne poradenstvo prostredníctvom všetkých dostupných telekomunikačných prostriedkov (telefón, Skype, chat, e-mail, verejný webový formulár). Okrem tejto činnosti realizuje OZ množstvo iných väčších či menších projektov, vo všeobecnosti zameraných na deti a mládež. Neopomenuteľnou súčasťou v rámci odborných aktivít je vzdelávanie, ktoré OZ poskytuje svojim dobrovoľníkov, ale aj iným odborným zamestnancom v rámci akreditácie vzdelávania MŠ SR, ktorú OZ získalo v r. 2004, 2009 a 2016 a je jediným držiteľom akreditácie pre tento typ vzdelávania v SR.

Li(e)nka v oblasti sociálnej praxe

V rokoch 1999–2013 pôsobila LDD pod záštitou zdravotníckych organizácií. K veľkej zmene došlo v roku 2014, keď nadviazala spoluprácu s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach prostredníctvom Katedry sociálnej práce a Katedry psychológie. Najväčšou zmenou je vstup do sociálnej oblasti, ktorý so sebou priniesol aj množstvo nových administratívnych povinností. Li(e)nka však získava okrem iného aj status školiaceho pracoviska a pointa spolupráce s UPJŠ spočíva v tom, že sa stáva pracoviskom pre získavanie praktických spôsobilostí študentov sociálnej práce a psychológie v oblasti dištančného poradenstva. Základnou myšlienkou tejto spolupráce je inovatívny prístup k výučbe, v rámci ktorého študenti získavajú prax v dištančnej komunikácii a jednoduchých formách poradenstva so svojimi budúcimi klientmi už počas štúdia. Táto možnosť je v podmienkach sociálnej praxe relatívne ojedinelá, čo sa odrazilo na záujme študentov o spoluprácu a veľmi pozitívnej spätnej väzbe.

Li(e)nka ako školiace pracovisko

Spolupráca a zapojenie študentov prebieha v troch úrovniach. Prvú úroveň predstavuje možnosť absolvovania predmetu Dištančné poradenstvo, ktorý je ponúkaný pre budúcich psychológov/čky a sociálnych pracovníkov/čky. Okrem dištančného poradenstva (ktoré je pre študentov samo osebe zaujímavé), majú možnosť bližšie sa zoznámiť s druhou pomáhajúcou profesiou a pochopiť špecifiká a rozdiely v psychologickom a sociálnom poradenstve.
Samotný predmet je rozdelený na dve časti. V úvode študenti absolvujú tri bloky teoretickej prípravy a nácvik tréningových situácií práce s klientom. Druhá časť prebieha v rámci cvičení, počas ktorých študenti pracujú formou modelových situácií alebo priamo s klientom. Učia sa s ním komunikovať a riešiť jeho jednoduchšie problémy prostredníctvom telefonických a internetových prostriedkov. Pracujú pod neustálym dohľadom poradcu, čo zabezpečuje, že klient dostáva odbornú pomoc a súčasne si študenti rozširujú spôsobilosti v práci s rôznymi dištančnými komunikačnými nástrojmi.

Druhú úroveň spolupráce predstavuje možnosť vykonávania praxe pre študentov s absolvovaným predmetom Dištančné poradenstvo. Prax je rozdelená do niekoľkých oblastí, aby študenti mali možnosť vyskúšať si nielen prácu s klientom, ale aj podieľať sa na chode OZ, príprave a realizácii projektov, zabezpečovaní financií, marketingu a propagácie.

V rámci tretej úrovne majú študenti možnosť zapojiť sa do projektov a činností OZ ako dobrovoľníci. Môžu si vyskúšať rôzne odborné aj praktické spôsobilosti súvisiace so zabezpečovaním chodu a prevádzky organizácie v rámci neštátneho sektora.

Práve školiacu činnosť pre študentov v súčasnosti OZ realizuje v rámci projektu Nauč sa viac o dištančnom poradenstve, ktorý podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Je zameraný na výučbu študentov v rámci cvičení k predmetu Dištančné poradenstvo a na odbornú prax. Odborná prax nadväzuje na predmet a rozširuje základnú bázu poznatkov o praktické spôsobilosti aj v ostatných oblastiach dištančnej poradne, ako je preventívna a propagačná činnosť, rôzne aktivity priamo s deťmi, tvorba a realizácia malých projektov a pod.

Rovesnícka poradňa

Veľmi zaujímavým projektom, ktorý aktuálne prebieha, je projekt Deti radia deťom – Rovesnícka internetová poradňa. Na stránke www.linkadeti.sk prevádzkuje OZ rovesnícku poradňu prostredníctvom web formuláru, kde má možnosť ktokoľvek napísať svoj problém či otázku (je zverejnená), a môže dostať od kohokoľvek (najčastejšie od rovesníka, stránka je určená deťom) odpoveď. V rámci projektu boli vyškolené poradenské tímy, pozostávajúce z dobrovoľníkov – každý tím pozostáva z jedného študenta a jedného alebo dvoch žiakov strednej, prípadne základnej školy. Tieto tímy zabezpečujú dennú odbornú garanciu odpovedí na otázky v rovesníckej poradni. Projekt má veľmi dobrý ohlas u zúčastnených žiakov a študentov.

Sociálna práca v školskom prostredí

V roku 2016 spustilo OZ pilotný projekt Dobre v škole – Dobre po škole zameraný na sociálnu prácu v školskom prostredí. Na základe zmluvy o spolupráci prebehli na dvoch základných školách v Košiciach ucelené skupinové programy zamerané na sociálne aspekty zvládania stresu a školskej záťaže, efektívnu komunikáciu a sociálnu oporu v školskom i rodinnom prostredí. Program rozvíja sociálne spôsobilosti detí formou zaujímavých skupinových interaktívnych aktivít, ktoré deti pod vedením lektorov realizovali aj prostredníctvom rovesníckej internetovej poradne či spoločných aktivít detí a rodičov. Najväčším problémom, no paradoxne aj úspechom boli práve spoločné stretnutia a práca detí s rodičmi v školskom prostredí formou spoločných zážitkových aktivít so zameraním na komunikáciu a „znovuspoznanie sa“ medzi dieťaťom a rodičom.

Napriek tomu, že aktivity momentálne nie sú projektovo podporené, aj naďalej prebieha spolupráca s jednou základnou školou.

Linka detskej dôvery

LDD začínala s dištančným poradenstvom s využitím telefónu ako jediného bezplatného komunikačného prostriedku. Od roku 2000 bolo poskytované raz v týždni sociálne poradenstvo, v roku 2008 bola zriadená aj Linka pre rodičov, od roku 2003 pribudlo e-mailové poradenstvo, od roku 2011 Skype, a ako posledná služba vznikol v roku 2014 nový poradenský priestor – chat.

Každý z komunikačných prostriedkov má svoje výhody, nevýhody i špecifiká, no cieľom LDD je poskytnúť klientom čo najväčšiu dostupnosť, čo sa darí dosiahnuť práve prostredníctvom využívania všetkých technologických možností. Garanciu kvality zabezpečuje tím vyškolených profesionálov, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov – psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti krízovej intervencie a dištančného poradenstva. Súčasťou Etického kódexu LDD je tlak na neustále vzdelávanie a supervíziu u pracovníkov.

Počas svojej činnosti zrealizovala Linka detskej dôvery takmer 155 000 kontaktov, čo je úctyhodné číslo. Väčšinu klientely tvoria deti a mládež vo veku 8–17 rokov, z okruhu riešených problémov ide najčastejšie o problémy v rodine, v rovesníckych vzťahoch, osobnostné problémy a násilie voči deťom (šikanovanie, CAN syndróm). Medzi závažnejšie problémy, s ktorými klienti potrebujú poradiť, patria suicidálne, depresívne a úzkostné stavy, sebapoškodzovanie či neželané tehotenstvá. Klientmi sú aj dospelí – najčastejšie sa riešia situácie v zmene starostlivosti o dieťa, porozvodové a rozvodové situácie či pomoc pri riešení prípadov násilia v rodine. Z hľadiska využívaných komunikačných prostriedkov je stále v popredí telefonický kontakt, ale na vzostupe je aj chat, ktorý dokonca za posledný rok prevýšil o 4 % telefonické kontakty. Pre mladých ľudí je chat technologicky veľmi blízkou formou komunikácie a využívajú ju aj klienti zo zahraničia (slovenskí mladí dospelí, ktorí pracujú v zahraničí). Približne 15 % kontaktov tvorí e-mailové poradenstvo, kde sa často riešia problémy vážnejšieho charakteru a v podstate v ňom absentujú komunikačné a testovacie kontakty.

Náročnosť tohto typu poradenstva (najmä absencia spätnej väzby, vizuálneho a paraverbálneho komunikačného kľúča či rozmanitosť riešených problémov) spôsobuje relatívne veľkú fluktuáciu pracovníkov. Aj tento aspekt bol zohľadnený pri myšlienke spolupráce s FF UJPŠ a aktívneho zapájania študentov do rôznych aktivít a ich možného uplatnenia v tejto náročnej pomáhajúcej oblasti prostredníctvom dôkladnej postupnej prípravy.

Soňa Lovašová,
docentka Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
sociálna poradkyňa v oblasti dištančného poradenstve v OZ Li(e)nka


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím klientům
O čem se mluví S dětskými právy seznamuje děti projekt „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“
Akademické články Školní sociální práce ve Spojených státech amerických: Historický pohled
O čem se mluví Financovanie odborných praxí zo štátneho rozpočtu ako krok zvyšovania statusu sociálnej práce
Inspirace Vybrané projekty terénnej sociálnej práce na Slovensku


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: jedna

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace