Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Michaela Skyba, Denisa Šoltésová

Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. 

Vysokoškolská učebnica Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok je dielom autoriek Denisy Šoltésovej a Michaely Skyba pôsobiacich na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Autorky vstupujú na pole školskej sociálnej práce, ktorá predstavuje významnú, no v podmienkach Slovenskej republiky doposiaľ málo prebádanú oblasť sociálnej práce. Svojím obsahom a spracovaním predstavuje táto vysokoškolská učebnica vhodné východisko pre získanie základného prehľadu o oblasti školskej sociálnej práce s využitím metódy service-learning. Ambíciou autoriek bolo ponúknuť vybrané aspekty predmetnej problematiky, nie poskytnúť vyčerpávajúce východiská, čo sa im aj podarilo.Teoretickú základňu podľa slov samotných autoriek dopĺňajú ,,skúsenosti nadobudnuté počas realizácie tejto metódy v univerzitných podmienkach v rámci pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a pracovníčok“. Teoretické východiska predmetnej problematiky oživuje množstvo konkrétnych príkladov z praxe školskej sociálnej práce realizovanej na Slovensku, ktoré dokresľujú predstavu študentov a študentiek o service-learning vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov a pracovníčok a tiež zabezpečujú zaujímavé a pútavé čítanie. V texte je jasné, že ho písali autorky s praktickými skúsenosťami.

Učebnica je veľmi konzistentne a logicky členená. Obsahuje tri základné, ďalej členené kapitoly. Okrem aplikačného rozmeru učebnice študenti a študentky nepochybne ocenia tiež Zhrnutia Otázky a námety na diskusiu na konci každej kapitoly.

Vo východiskovej, prvej kapitole autorky približujú ekologický referenčný rámec školskej sociálnej práce, ktorý považujú za ústredný, a ponúkajú operacionalizáciu kľúčových pojmov (systémové úrovne prostredia, reziliencia a protektívne a rizikové faktory). V rámci úloh školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok približujú roly (poradca, spolupracovník, terapeut, facilitátor...), v ktorých sociálni pracovníci a pracovníčky vystupujú. Následne ponúkajú legislatívny rámec a súčasný stav rozpracovanosti problematiky školskej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky.

Po oboznámení sa s problematikou školskej sociálnej práce učebnica plynule prechádza do druhej kapitoly, venujúcej sa service-learningu v školskej sociálnej práci. Pútavosť tejto kapitoly je zaistená zhustenou a zrozumiteľnou prezentáciou pojmového aparátu týkajúceho sa service-learningu – od základných charakteristík obsahujúcich špecifiká i jednotlivé fázy tejto metódy v príprave školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok, cez vybrané štandardy kvality service-learningu, service-learning vo vzdelávaní v školskej sociálnej práci po proces service-learningu, približujúci jednotlivé fázy realizácie tejto metódy. Pre študentov a študentky bude pravdepodobne najatraktívnejšia podkapitola venujúca sa úlohám a zapojeniu študentov a študentiek v procese service-learningu, vhodne ilustrovaná príkladmi.

Záverečná tretia kapitola je venovaná supervízii v service-learningu. Vychádzajúc z reflexívnej povahy sociálnej práce autorky oboznamujú s cieľmi supervízie v rámci service-learningu a taktiež popisujú špecifiká tútorskej supervízie. Približujú zážitkové/skúsenostné učenie opierajúc sa o teoretické východiská formulované Johnom Deweym. Osobitá pozornosť je venovaná procesu intervízie, špecifickej forme supervízie v rámci service-learningu.

Vysokoškolská učebnica s tematikou Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok zrkadlí potrebu súčasnej spoločnosti. Učebnica je písaná veľmi zrozumiteľným jazykom a svojou jasnou a konzistentnou štruktúrou predstavuje prínosný a prehľadný materiál pre študentov a študentky študijného odboru sociálna práca, ale aj študijných odborov iných pomáhajúcich profesií, najmä andragogiky, špeciálnej a sociálnej pedagogiky či psychológie.

Anna Jašková,
Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Školská sociálna práca
Akademické články Rozvoj kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom stratégie service learning
Inspirace Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci aneb Vyzkoušejte si dobrovolnictví na vlastní kůži!
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe
Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace