Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Michaela Skyba

Školská sociálna práca

ilustrační foto

Vydáno před 4 lety

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2014.

Autorka vedeckej monografie si pre spracovanie zvolila vysoko aktuálnu problematiku súčasnej sociálnej práce na Slovensku, a domnievam sa, aj v Českej republike. Vzhľadom k výsledkom spoločenského diskurzu ohľadom kompetencií jednotlivých pomáhajúcich profesií z minulého storočia, vo vzťahu k spoločenským zmenám v dôsledku modernizácie a jej vplyvu na socializáciu detí a v súvislosti s vznikom nových rizík, spojených s dospievaním a osvojovaním si hodnôt postmodernej kultúry, sa v súčasnosti jednoznačne ukazuje nevyhnutnosť takej odbornosti, ktorá disponuje možnosťami efektívnejších profylaktických i intervenčných reakcií v smere podpory optimálneho rozvoja osobnosti dieťaťa a eliminácie existujúcich problémov v kontexte skvalitnenia zapojenia a spolupráce rodičov, detí, školy a komunity. Táto odbornosť sa profiluje aj v snahe zmierniť často len suplujúcu funkciu iných profesií v situáciách, na ktoré nie sú pripravované a pripravené. Sociálna práca v školách má obrovský potenciál v rámci ochrany práv detí (odzrkadľujúc sa aj v reformnom úsilí o premenu škôl a vytváranie takých podmienok pre vzdelávanie, ktoré zefektívnia pripravenosť žiakov a žiačok na nové situácie), obnovy a podpory sociálneho fungovania klientok a klientov a rozvoja ich osobnosti už v detskom veku, v ktorom množstvo času trávia práve v školskom prostredí, s výrazným vzdelávacím, ale aj výchovným charakterom.

Ukazuje sa, že školská sociálna práca, aj napriek absencii jej legislatívneho ukotvenia, má v našich podmienkach reálne a dôležité miesto. Vychádzajúc z demografických posunov, nových formulovaných spoločensko-politických výziev, reformného úsilia školstva, meniacich sa charakteristík žiackej populácie (na podklade rozvíjajúcej sa heterogenity ich problémov aj v súvislosti s nárastom negatívnych javov vyplývajúcich, resp. súvisiacich so sociálno-ekonomickou situáciou) a potreby zvyšovania šancí a rovnosti v prístupe k vzdelávaniu, je nevyhnutné na konštituovanie školskej sociálnej práce s jej špecifickým prístupom u nás nazerať ako na potrebný až nevyhnutný krok. Ako sama autorka v týchto súvislostiach uvádza, „súčasné trendy v oblasti školstva totiž vytvárajú potrebu zapojenia sa do diskusií podpory inkluzívneho vzdelávania a hľadania účinných stratégií aj zo strany sociálnych pracovníkov ako aktérov presadzujúcich sociálnu zmenu, podporujúcich uplatňovanie ľudských práv a najlepšieho záujmu klienta“.

Pre rozpracovanie predmetnej témy si autorka formulovala pomerne náročný cieľ, a to identifikovať faktory, ktoré sa podieľajú na etablovaní školskej sociálnej práce na Slovensku, a prispieť tak do procesu systematizácie poznatkovej bázy a špecifikácie teoreticko-metodologických aspektov problematiky, ako východísk pre rozvoj súčasného stavu poznania v skúmanej oblasti. Takto formulovaný zámer sa rozpracovaním informačne bohatého a hutného textu monografie s rozsiahlym priestorom venovaným výskumným zisteniam autorke aj podarilo naplniť.

Predkladaná monografia rozpracúva zvolenú problematiku v rámci 214 strán, obsahujúc Predhovor, Úvod, štyri kapitoly, Záver a Resumé. Súčasťou monografie je tiež Summary v anglickom jazyku, zoznam bibliografických odkazov a menný register. Text jednotlivých kapitol je spracovaný v logickej následnosti, postupne konštituujúc problematiku od širších spoločenských a politických súvislostí, po identifikáciu a konkretizáciu jednotlivých faktorov etablovania školskej sociálnej práce na Slovensku, predstavujúc nielen teoreticko-metodologické východiská, ale i výskumné zistenia autorkou realizovaného výskumu.

V prvej kapitole, Inštitucionalizácia školskej sociálnej práce v kontexte postmoderny, autorka formuluje teoretické východiská konštituovania školskej sociálnej práce. Opiera sa pritom o vybrané aspekty postmodernej inštitucionalizácie a profesionalizácie sociálnej práce vôbec, poukazujúc na potrebu nového pohľadu na otázky pomoci, identity a spoločenského uznania profesie. Za nosný referenčný rámec si pritom zvolila ekologickú perspektívu, zdôrazňujúc potrebu komplexného prístupu k riešeniu vybraných otázok v špecifickom prostredí školy. Autorka však ponúka kritický pohľad. Na jednej strane identifikuje prínosy tohto prístupu, ale zároveň upozorňuje na limity spojené s jeho aplikáciou. Súčasťou kapitoly je aj popis vybraných modelov školskej sociálnej práce koncipovaných na princípoch ekologickej perspektívy, poukazujúci na niektoré z regulatív teórie i praxe a faktorov etablácie školskej sociálnej práce v zahraničí.

Druhá kapitola, Školská sociálna práca, predstavuje pohľad na historické kontexty etablovania a súčasný stav v podmienkach, v ktorých je školská sociálna práca legislatívne upravená a v praxi implementovaná. Autorka pritom logicky argumentuje spoločensko-politickou determináciou procesu etablovania školskej sociálnej práce. Súčasťou tejto kapitoly je aj diskusia odbornej terminológie relevantnej v kontextoch spracúvanej témy, ale autorka tiež venuje pozornosť vymedzeniu cieľov, poslaniu i konkrétnym činnostiam/funkciám školskej sociálnej práce. Osobitá pozornosť je v rámci kapitoly zameraná na výskumné témy v predmetnej oblasti. Výskum pritom autorka chápe ako jeden z kľúčových faktorov jej etablovania v zahraničí (i u nás) a významných aspektov aktuálneho obrazu, ale rovnako ako nevyhnutný predpoklad kreovania relevantnej bázy pre spoločenský diskurz v otázke (ne)potrebnosti školskej sociálnej práce. Táto analýza následne slúži autorke k zamysleniu sa nad rizikami výkonu školskej sociálnej práce u nás.

Text tretej kapitoly, Štátna vzdelávacia politika – makroúroveň pre výkon školskej sociálnej práce, sa opiera o predpoklad, že súčasný stav systému školstva v podmienkach Slovenskej republiky vytvára určujúci rámec pre výkon sociálnej práce v školách na makroúrovni. Autorka tu na základe analýzy kľúčových koncepčných a legislatívnych dokumentov identifikuje miesto a možnosti sociálnej práce v špecifickom prostredí školy, pričom zohľadňuje rizikové situácie, aktuálne problémy žiakov a žiačok a potrebu rozvoja inkluzívnych vzdelávacích systémov. Východiskovou bázou, resp. konceptom vzdelávacej politiky je pritom fenomén detstva, jeho zmeny a špecifické znaky v postmodernej kultúre. Špecifickú pozornosť teda autorka prirodzene venovala otázke ochrany práv detí v týchto kontextoch, pričom zvlášť poukázala na jednu z výziev pre súčasnú sociálnu prácu, ktorú predstavujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (s ich špecifickými požiadavkami vzhľadom k vzdelávaniu i vo vzťahu k širším kontextom pomoci/starostlivosti, vyplývajúcich z charakteristík ich životnej situácie).

Štvrtú kapitolu, Školská sociálna práca optikou expertov a expertiek pracujúcich s deťmi a mládežou, tvorí autorkou realizovaný výskum a jeho zistenia. Aj vzhľadom k tomuto je samozrejmé, že ide o najrozsiahlejšiu kapitolu vedeckej monografie. V súvislosti s nárastom variability i intenzity sociálno-patologických javov, ktorým školopovinné deti v súčasnosti čelia a s ktorými sa pedagogickí pracovníci, vzhľadom na svoje kompetencie i odbornosť, vyrovnávajú čoraz ťažšie“, autorka vychádzala z hypotézy o potrebe zásahu a pomoci v aktuálnych problémoch detí aj zo strany ďalšieho profesionála – v školskom prostredí. Je zjavné, že existujúce profesie v prostredí škôl nepostačujú na to, aby sa pristúpilo k eliminácii problémov a k efektívnemu zapájaniu rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí. Takisto sa ukazuje slabá účinnosť doposiaľ prijímaných politických opatrení a nástrojov. To len utvrdzuje v potrebe rozpoznania profesie sociálnych pracovníkov a pracovníčok v školách, keďže nemôžeme očakávať od učiteľov a učiteliek, že budú suplovať ich pozíciu“, argumentuje sama autorka.

Cieľom výskumu bolo pritom zistiť faktory ovplyvňujúce etablovanie školskej sociálnej práce ako právne nepomenovanej ani spoločensky nerozpoznanej profesie v podmienkach Slovenskej republiky. Opierajúc sa o odporúčania International Network For School Social Work (2013) autorka orientovala výskum najmä na tri úrovne školskej sociálnej práce, a to problémové okruhy, ktoré školská sociálna práca rieši; subjekty školskej sociálnej práce a činnosti školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Výskum však posunula aj do konkrétnejších dimenzií, zisťujúc názory expertov a expertiek pracujúcich s deťmi a mládežou (pracovníčky oddelenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, vychovávateľka, učitelia a učiteľky, sociálna pedagogička / sociálna pracovníčka) na podmienky, ktoré majú podľa nich vplyv na zriadenie pozície sociálneho pracovníka a pracovníčky v základných školách. Autorka, v snahe dosiahnuť komplementaritu zistení, využila kvalitatívnu aj kvantitatívnu výskumnú stratégiu, pričom z výskumných metód využila pološtrukturované rozhovory, fokusové skupiny a dotazník. Okrem popisu dizajnu výskumu kapitola ponúka detailnú analýzu i interpretáciu zistení, rešpektujúc požiadavku diferenciácie podstatného od menej významného v kontexte skúmanej problematiky. Uvedomujúc si limity výskumu, ale aj stav rozpracovanosti problematiky v našich podmienkach, autorka ustúpila od frekventovane formulovaných finálnych odporúčaní a v podkapitole 4.5 ponúka námety pre ďalšiu diskusiu v skúmaných súvislostiach. Tieto sú zvlášť prínosnou súčasťou tejto vedeckej monografie, diskutujúc viaceré determinanty zriadenia školskej sociálnej práce v konkretizácii na mikro-, mezo- i makro-úroveň i v kategorizácii podľa jednotlivých okruhov, a to: profilácia služieb školskej sociálnej práce, informovanosť a vzdelávanie expertov a expertiek pracujúcich s deťmi a mládežou, výskum, legislatívna úprava a možnosti financovania, multidisciplinárna spolupráca a spolupráca s rodičmi. Autorka však neostala len na tejto úrovni. Následne tiež ponúkla popis tých faktorov, ktoré sama považuje za prokreatívne v rámci procesu ustanovenia školskej sociálnej práce na Slovensku (napr. samotné poslanie sociálnej práce, jej neustály vývin a proces profesionalizácie, pozitívne výsledky pilotných projektov jej zavádzania do prostredia slovenských škôl a ďalšie).

Táto vedecká monografia, ako jedno z mála diel zameraných na predmetnú tému v slovenských i českých podmienkach, má výrazný potenciál prispieť k systematizácii poznatkov a rozvoju teoreticko-metodologických východísk školskej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky. Vedecko-výskumným zameraním a rozpracovaním ponúka argumentačnú podporu v prospech tvorby a rozvoja teoreticko-metodologických východísk pre ďalší výskum tejto problematiky v kontexte odboru i pre etabláciu samotnej školskej sociálnej práce. Kvôli informačnej hutnosti, kvalitne rozpracovaným konceptuálnym východiskám, prehľadnému spracovaniu i podnetným zisteniam je monografiu možné odporúčať širokej odbornej verejnosti, ale aj študentom a študentkám nielen v odbore sociálna práca, ale pomáhajúcich profesií vôbec.

Denisa Šoltésová,
Katedra sociálnej práce
Prešovská univerzita v Prešove


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Akademické články Rozvoj kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom stratégie service learning
Inspirace Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci aneb Vyzkoušejte si dobrovolnictví na vlastní kůži!
Akademické články The Czech Childcare Policy Model. The Principles, Goals and Functions of Early Childcare Services (0 to 6 years) in the Czech Republic within the Context of European Childcare Policy Goals
Akademické články Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace