6/2020 – Evaluace v sociální práci

  • Akademické texty můžete posílat do 5. května 2020.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 9. listopadu 2020.
  • Vydání je plánováno na Prosinec / December 2020.

Anotace čísla

V současné době se často potkáváme s politickými i společenskými požadavky na doložení prospěšnosti veřejných opatření. Evaluace těchto opatření má přitom několik základních významů. Jedná se o snižování nejistoty při rozhodování o podobě veřejných institucí, průkaznost dosažených efektů a legitimitu těchto opatření, ale též o praktickou užitečnost těchto evaluací pro každodenní rozhodování aktérů uvedených opatření a průběžné zlepšování institucí sociální práce. Přitom hodnocení intervencí sociální práce a sociální politiky je v zemích střední a východní Evropy (včetně ČR) často málo rozvinuté, jen částečně realizované a méně metodologicky reflektované. Pracovníci v oblasti sociální práce pak často reflektují potřebu specifických přístupů k hodnocení. Na druhé straně může mezi sociálními pracovníky panovat nedůvěra k možnosti realizovat v sociální práci některé formy evaluací, především pak evaluace dopadové.

Evaluace je integrální součástí sociální práce. Napomáhá prokazovat, případně zvyšovat efektivitu intervencí, zkvalitňovat a rozvíjet praxi sociální práce. Výsledky evaluačního výzkumu mohou nejenom posloužit legitimitě, ale i rozvoji profese sociální práce.

V tomto čísle časopisu Sociální práce chceme umožnit autorům prezentovat typy evaluací, které se zaměřují na individuální, skupinové a programové formy hodnocení. V zásadě přitom vítáme evaluace týkající se většiny přístupů k hodnocení včetně různých procesních i dopadových forem hodnocení a vybraných kvalitních přístupů ex ante evaluace a monitorování programů. Při hodnocení příspěvků budeme též posuzovat, nakolik se jednotlivé příspěvky týkají evaluace ve vztahu k sociální práci. Příspěvky mohou být zaměřeny jednak na metodologicky podložené a zdůvodněné evaluace probíhajících intervencí sociální práce (provedené evaluace). Dále uvítáme příspěvky, které budou v lokálním kontextu inovativním způsobem diskutovat využití konkrétních metod hodnocení a ideálně jejich využití ilustrovat na konkrétních případech (metodologické příspěvky). Teoreticky zaměřené příspěvky mohou být také předloženy, pokud opravdu zásadním způsobem rozvíjí teorii evaluace ve vztahu k sociální práci nebo teorii sociální práce ve vztahu k evaluaci.

Připravované číslo je příležitostí prezentovat a diskutovat aktuální stav evaluačního výzkumu v sociální práci.

Tatiana Matulayová, Palackého univerzita v Olomouci
a
Ondřej Hora,Masarykova univerzitaeditoři čísla