asistent sociálnej práce

V júli 2014 bol na Slovensku schválený nový legislatívny rámec pre sociálnu prácu. Ašpiráciou
zákona o sociálnej práci je utvorenie lepšieho profesionálneho zabezpečenia výkonu sociálnej práce.
Jeho hlavným cieľom je podpora profesionalizácie výkonu sociálnej práce, a to najmä ustanovením
nevyhnutných kvalifikačných predpokladov a zriadením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce. Príspevok prináša informácie o procese tvorby zákona a kritickú reflexiu
jeho perspektív, vrátane predostretia otázok, ktoré nový zákon vyvoláva.Zobrazit text