Česká republika

V kontextu dlouhodobějších proměn společnosti (individualizace, migrace, hodnotová pluralita, sociální a kulturní diverzita, proměna rodiny a dětství, sociální nerovnosti atd.) i aktuálních změn českého školství (zejm. inkluzivní vzdělávání) si článek klade za cíl oživit diskusi o vhodnosti institucionalizace školní sociální práce v prostředí českých základních škol. Komparujeme přitom pohledy ředitelů základních škol a oborníků z oblasti sociální práce.Zobrazit text

Sociální reforma, která v České republice změnila v roce 2012 systém vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi, ovlivnila také chápání sociální práce v obcích s rozšířenou působností. Empiricky laděný článek pracuje s daty z dotazníkových šetření provedených v letech 2011 a 2015 ve 227 českých municipalitách, ze kterých vyplývá, že zhruba 14 % českých obcí s rozšířenou působností v různých obměnách a s různou mírou intenzity využívá toho, že svým občanům, kteří jsou v nouzi, poskytuje finanční podporu (a to mimo rámec pomoci v hmotné nouzi). Toto opatření nazýváme přímou finanční pomocí fyzickým osobám a v článku se soustředíme na municipality, pro které byla sociální reforma důležitým impulzem k tomu, aby pro své občany toto opatření zavedly. Na základě studia dokumentů a rozhovorů se snažíme porozumět tomu, proč byly tyto tituly zavedeny, a demonstrovat na nich koncept tzv. lokálního sociálního systému a historického vývoje vztahu mezi národním a lokálním sociálním systémem.Zobrazit text

Svépomocné a podpůrné skupiny se v Česku těší jen malé míře pozornosti, která je nadto většinou omezená pouze na dílčí témata skupinové dynamiky či jednotlivých tematických skupin – přehledová studie chybí. Článek se proto snaží popsat, v jaké situaci se české svépomocné a podpůrné skupiny jako celek nacházejí, a to prostřednictvím výsledků výzkumu, během kterého byla zkoumána činnost cca 2 000 organizací občanského sektoru poskytujících sociální služby a organizací identifikovaných prostřednictvím internetového vyhledavače. Podrobněji pak bylo
zkoumáno 111 podpůrných či svépomocných skupin. Pozornost je zaměřena zejména na užívanou terminologii, tematickou typologii, institucionální zajištění a dále doporučení pro praxi. V závěru článku jsou identifikována rizika dalšího vývoje svépomocných či podpůrných skupin a návrhy politik na jejich podporu.Zobrazit text

The main goal of this article is to clarify and characterize the principles, goals and functions of the childcare service system for children aged 0-6 in the Czech Republic in the context of the requirements and expectations of contemporary European childcare policy. Currently, the system of childcare is one of the fastest growing areas in the EU; however, this development is not occuring at the same pace or in the same way in all European countries (Sector Futures-Childcare Services Sector 2006). We can find two basic ideal principles on which European countries usually build child-care systems (Scheiwe, Willekens 2008).The first idea concerns the need of children below the age of obligatory schooling to be already publicly educated. The second idea promotes the reconciliation of care work and paid work, therefore it concentrates more on the needs of parents. We can say that in the Czech system of childcare there are both basic principles: the educational model and the reconciliation model. However, at the first glance there is an obvious difference between the concept of care for children from 0 to 3 years and that of children over 3 years of age; there is a strictly maintained division between the two in the Czech Republic. The provision of public care for children under 3 years (nursery schools) has practically disappeared. There is much pressure exerted on parents to take care of their children under 3 years within the family. This somewhat undermines the respect for differentiation among various family patterns, choices and strategies. On the other hand, the system of kindergartens for children of 3 to 6 years is a part of a social policy in the Czech Republic that is fully supported, and not just financially. Besides the mentioned main goal, this article provides also information about tools and measures which are available for social workers and about the conditions and also limits of the childcare system which represents (state) enviromental support for coping conflicting pressures between paid work and childcare.Zobrazit text