klinická

Cieľom príspevku je navrhnúť súčasné definovanie klinickej sociálnej práce v slovenskej sociálnej
práci, ktoré by korešpondovalo so stavom jej porozumenia v angloamerickom a európskom
prostredí. Za týmto účelom bol zrealizovaný lexikálny a terminologický prieskum z hľadiska
etymológie a terminologického užívania tohto odborného výrazu z diachrónneho aj synchrónneho
hľadiska. Z metodologického hľadiska boli použité lingvistické metódy a obsahová analýza
vybraných prameňov. Zobrazit text