kompenzačná pomoc

Článok sa venuje uplatňovaniu komunitnej dimenzie v individualizovanej kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku. Autorka operacionalizuje, čo znamená uplatňovanie komunitnej dimenzie v tejto špeciálnej oblasti verejnej politiky. Následne identifikuje jej prvky v súčasnej legislatíve i praxi, osobitne pri výkone sociálnej posudkovej činnosti pre túto oblasť. Zobrazit text