kvalitativní výzkum

Předkládaný empirický text hledá odpovědi na otázku: „Jak sociální pracovníci konstruují
profesionalitu sociálních pracovníků?“ Pro zodpovězení otázky byla zvolena kvalitativní výzkumná
strategie. Výzkumnou metodou je interpretativní analýza významu, která metodicky a konceptuálně
čerpá z kombinace kritické diskursivní psychologie a post-strukturalistické diskursivní analýzy.
Při rozboru dat je užito analytických konceptů interpretačních repertoárů, subjektových pozic
a limitních typů. Nástrojem sběru dat jsou hloubkové individuální i dvojité rozhovory a skupinové
diskuse s celkem osmnácti sociálními pracovníky. Profesionalita sociálních pracovníků získává
v konstrukcích respondentů dvě možné podoby. Za prvé, podobu procedurální berličky, jejímž
úkolem je podpořit sociální pracovníky při zvládání nejistoty při práci s klienty, anebo zakrýt
bezradnost či nezájem sociálních pracovníků o klienty. Za druhé, podobu určité známky kvality
sociálních pracovníků, kterou jim uděluje systém, anebo klienti. Závěry práce přispívají diskusi
o profesionalizaci sociální práce v ČR tím, že nabízí porozumění, proč sociální pracovníci mohou
o profesionalitu usilovat a proč ji mohou odmítat.Zobrazit text

Článek odpovídá na otázku „Jaké mají žáci druhých a třetích tříd se zrakovým postižením postoje
k užívání alkoholu a cigaret?“. Žáci se zrakovým postižením jsou z hlediska užívání alkoholu a cigaret
a jejich rizik velkou neznámou. Výzkumy o jejich postojích nebyly dosud provedeny. Dostupné
informace, bádání v jiných oblastech, jejich životní situace, jsou z tohoto hlediska nejednoznačné,
avšak naznačují, že by cílová skupina v souvislosti s užíváním drog mohla být spíše riziková. Tímto
se zabýváme v první části textu. Vodítkem k tomu, jaké postoje lze očekávat od zrakově postižených,
mohou být informace o postojích vidících vrstevníků. I v takto zaměřených výzkumech jsou však
bílá místa, jak dále ukazuje tento text. Vzhledem k tomu, že článek prezentuje výsledky našeho
výzkumu, stručně se věnujeme i popisu metodiky. Naše zjištění ukazují, že lákavou drogou by mohl
být pro zrakově postižené žáky základních škol zvláště alkohol, který je jim dobře známý a běžně
užívaný v jejich rodinách. Navrhujeme také tři hypotézy o příčinách chybějící primární prevence
u cílové skupiny. V závěru pak nabízíme doporučení pro sociální pracovníky a speciální pedagogy.Zobrazit text

Způsob, jakým sociální pracovník uchopí svou roli a přístup ke klientům v rámci agendy, kterou
vykonává, ovlivňuje řada skutečností. Jedním z významných faktorů, v jehož mezích se představy
daného pracovníka o dobrém výkonu jeho práce mohou realizovat, jsou pracovní podmínky.
V tomto článku se zaměřujeme na analýzu současných pracovních podmínek sociálních pracovníků
zajišťujících na kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR agendu příspěvku na péči (PnP).
Konkrétně si klademe otázku, jakým způsobem pracovní podmínky těchto sociálních pracovníků
ovlivňují uplatňování situačního přístupu v práci s klientem. Vycházíme přitom z kvalitativních
dat shromážděných v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných KoP v rámci výzkumného
projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP. Při analýze dat jsme
se zaměřili na technické, materiální, organizační, legislativní a personální podmínky, v nichž sociální
pracovníci agendy PnP působí. Pracovní podmínky jsou současně tím faktorem ovlivňujícím výkon sociální práce na ÚP ČR, jehož nastavení lze relativně rychle změnit. Proto považujeme za žádoucí
se tématem pracovních podmínek sociálních pracovníků agendy PnP zabývat.Zobrazit text

Autorky popisují změny v prožívání pracovníků v průběhu zkušenostně pojatého vzdělávání v individuálním plánování ve vybrané pobytové službě pro seniory. Deskriptivně pojatým kvalitativním výzkumem za pomoci rozhovorů a záznamů ze supervize identifikovaly dvě skupiny kategorií, které mohou být interpretovány nejen jako individuální změny, ale také jako kulturní změny k „novému přístupu“ narýsovanému profesionálním konceptem individuálního plánování v sociálních službách.Zobrazit text