osamelosť

V predkladanej práci autori sústredili pozornosť na prelínanie sa fenoménov osamelosti a závislosti,
s dôrazom na perspektívu abstinencie. Teoretická časť mala za cieľ pojmovo a myšlienkovo
uchopiť koncept osamelosti s úzko súvisiacimi konštruktmi, v zmysle prežívania látkovo závislých
klientov. Realizovaný kvantitatívny výskum, ktorý nadväzoval na teoretické koncepty osamelosti
a závislosti, mal za cieľ prispieť k objasneniu vzťahov medzi uvedenými fenoménmi. Zobrazit text