riadená starostlivosť

Ambíciou autoriek explorovaného príspevku je ponúknuť hlbší pohľad na možný vývoj klinickej
sociálnej práce v podmienkach Slovenska na pozadí anglosaskej praxe (konkrétnejšie USA).
Zameriavajú svoju pozornosť smerom k výskumu klinickej sociálnej práce v 21. storočí cez prizmu
krátkej historickej reflexie s dôrazom na jej súčasný a budúci vývoj. Autorky v svojej teoreticko-
-metodologickej platforme pracujú v spoločenskej pozícii hypermodernej doby (Lipovetsky, 2013)
s podmienkou reflektovania sociálnej reality vo vzťahu ku klinickému klientovi.Zobrazit text