sociálna opora

Zámerom článku je zodpovedať otázku, aké sú aktuálne výskumné zistenia o efektívnych psychosociálnych intervenciách redukujúcich záťaž neformálnych opatrovateľov osôb žijúcich s demenciou pri Alzheimerovej chorobe (ACH) v domácom prostredí.Zobrazit text

Príspevok predstavuje prvé výsledky longitudinálneho výskumného projektu realizovaného na výbere nezamestnaných v troch regiónoch Slovenska (Nové Zámky, Košice, Tvrdošín). Projekt sa zameriava na tri oblasti faktorov ovplyvňujúcich úspešné zvládnutie nezamestnanosti: kognitívne, sociálne, hodnotové. Obsahové zameranie príspevku sa orientuje na regionálne disparity Slovenska podľa sebakategorizácie, hodnôt, sociálnej opory a atribučných štýlov.Zobrazit text