sociálna opora

Zámerom článku je zodpovedať otázku, aké sú aktuálne výskumné zistenia o efektívnych psychosociálnych intervenciách redukujúcich záťaž neformálnych opatrovateľov osôb žijúcich s demenciou pri Alzheimerovej chorobe (ACH) v domácom prostredí.Zobrazit text

V texte je diskutovaná otázka sociálnej opory onkologicky chorých žien. Pozornosť je zameraná
na vybrané aspekty sociálnej opory. Prvá časť je venovaná súhrnu teoretických východísk, predovšetkým
vymedzením pojmu sociálna opora, druhov a teórií sociálnej opory. Prezentuje vplyv psychosociálnych
faktorov, psychosociálnej záťaže a osobnostných charakteristík na vznik onkologického ochorenia
a zároveň popisuje psychologické a sociálne dôsledky onkologického ochorenia, jeho sociálny
význam, prežívanie a zvládanie záťaže. Poukazuje na dôležitosť sociálnej práce s onkologicky chorými
pacientmi v praxi. V druhej časti je s použitím výsledkov výskumu pozornosť zameraná na mieru
vnímanej sociálnej opory onkologicky chorých žien vo vzťahu k vybraným sociálno-demografickým
a zdravotným charakteristikám. Záverečná časť ponúka diskusiu a návrhy odporúčaní pre prax.Zobrazit text

Príspevok predstavuje prvé výsledky longitudinálneho výskumného projektu realizovaného na výbere nezamestnaných v troch regiónoch Slovenska (Nové Zámky, Košice, Tvrdošín). Projekt sa zameriava na tri oblasti faktorov ovplyvňujúcich úspešné zvládnutie nezamestnanosti: kognitívne, sociálne, hodnotové. Obsahové zameranie príspevku sa orientuje na regionálne disparity Slovenska podľa sebakategorizácie, hodnôt, sociálnej opory a atribučných štýlov.Zobrazit text