sociální služby

Cílem této studie je zjistit, jak jednotliví aktéři v sociálních službách vnímají důležitost jednotlivých domén sociálních služeb, jaké jsou jejich preference k zařazení těchto domén do standardů kvality sociálních služeb, jak se případně toto vnímání liší mezi aktéry a jaká je vzájemná vazba mezi vnímanou důležitostí a preferencí k zařazení do standardů. Zobrazit text

Stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích a s ním spojený zvyšující se podíl starších lidí v populaci klade a i v budoucnu bude klást stále vyšší nároky na zabezpečení adekvátních služeb pro danou cílovou skupinu. Mimo jiné se bude jednat i o služby sociální, jejichž kvalita je v České republice garantována zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vysoká poptávka společně s nedostačující nabídkou vytváří na trhu prostor pro podnikání.Zobrazit text

Sociální práce by v obecném i kritickém pojetí měla fungovat jako iniciátor sociálních změn k zajištění sociální spravedlnosti a garanci lidských práv. Cílem stati je zjistit, jaký je v kontextu České republiky vztah organizací, které podle našeho názoru dělají kritickou sociální práci, k sociální práci a ke kritické sociální práci. K dosažení cíle bylo využito kvalitativní výzkumné strategie, konkrétně technik polostandardizovaného interview a analýzy dokumentů.Zobrazit text