Aktivizácia kognitívnych funkcií u seniorov počas individuálnej a skupinovej ergoterapeutickej intervencie v inštitucionálnom prostredí

Barbora Kováčová

Medailon autorů:

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., je liečebná pedagogička, ktorá pôsobí na akademickej pôde a v rámci dobrovoľníckej činnosti overuje programy koncipované na báze expresívnych terapií a terapeutických prístupov v školských a sociálnych zariadeniach. Odborne sa profiluje na využívanie terapie s bábkou, ergoterapie, dramatoterapie/biblioterapie v procese pomoci človeku so znevýhodnením a jeho rodine.

Anotace:

CIEĽ: Príspevok prezentuje ergoterapeutický program a zamýšľa sa nad jeho využívaním sociálnymi pracovníkmi a inými odborníkmi v sociálnych službách. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Popisovaný ergoterapeutický program je orientovaný na kognitívne a senzomotorické zložky výkonu v cieľovej skupine seniorov umiestnených v inštitucionálnom prostredí. Autorka poukazuje aj na teoretické (ne)ukotvenie ergoterapie v sociálnej práci s doplnením o odbornú pripravenosť sociálnych pracovníkov v súvislosti s realizovaním ergoterapeutickej intervencie ako jednej z odborných činností, ktoré sú vykonávané v sociálnych službách aj pre staršie osoby. METÓDY: Na základe empirických dát z testovacích škál Mini-Mental State Examination, Clock Test, Montreal Cognitive Assessment, The Barthel Index of Activities of Daily Living, ergodiagnostického systému Ertomis boli vytvorené skupiny (kontrolné a experimentálne) s priemerným vekom 68,4 rokov. VÝSLEDKY: Po absolvovaní ergoterapeutického programu dosiahli seniori z experimentálnej skupiny v oblastiach na pozornosť a exekutívne funkcie (p = 0,095, t = 11,543) a komunikáciu (p = 0,201, t = 10,911) štatistickú významnosť v porovnaní s kontrolnou skupinou. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Ergoterapeutický program je prezentovaný ako súčasť skvalitňovania ergoterapeutickej intervencie v sociálnych službách. Analýza z hľadiska obsahovej náplne programu a použitých materiálov je doplnená o odporúčania v súvislosti s uplatňovaním ergoterapeutickej intervencie sociálnym pracovníkom a inými odborníkmi v zariadeniach pre seniorov.

Klíčová slova:

ergoterapia, senior, intervencia, kognitívne funkcie

s. 22–38