Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce

Miroslav Suchanec

Medailon autorů:

Mgr. Miroslav Suchanec je v současnosti doktorandem, výzkumníkem a učitelem statistiky a kvantitativního výzkumu na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí pracuje v rámci projektu Aktivní stárnutí jako evaluátor programu podporujícího starší nezaměstnané v podnikání. Obecně se věnuje metodologii a statistice.

Anotace:

V této stati prezentuji a na modelových příkladech ilustruji některé pro českou praxi sociální práce atypické metody výzkumu. První je statistická metoda pro výzkumný vzorek o velikosti 1 (N = 1) založená na binomické distribuci, která je využitelná pro různé případové studie. Druhou, tentokrát nestatistickou metodou, která může při výzkumném procesu na první metodu navazovat, je tzv. Booleho přístup. Tato analýza založená na tzv. Booleho algebře umožňuje pracovat s malým výzkumným vzorkem a její hlavní předností je, že na rozdíl od mnohých statistických metod je schopna pracovat s komplexním pojetím kauzality, což může být sociálním pracovníkem vítáno.

Klíčová slova:

binomická distribuce, pravděpodobnost, komplexní kauzalita, dostatečnost a nezbytnost, Booleho analýza, Booleho algebra, Booleho minimalizace

s. 120–124