Analýza pripravenosti poskytovateľov sociálnych služieb na hodnotenie podmienok kvality (systémová perspektíva)

Andrej Mátel, Bohuslav Kuzyšin

Medailon autora:

Prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a odborným garantom v Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Profesijnej rady komory a posudzovateľom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V praxi sociálnej práce sa venuje najmä socioterapii a supervízii. Výskumnú činnost zameriava na profesijnú etiku, sociálne služby, problematiku domáceho násilia.

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD., je vysokoškolským pedagógom na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa teórii, metódam a interdisciplinárnym prienikom sociálnej práce s inými vednými odbormi. Svoju výskumnú činnosť zameriava na expresívne terapie, poradenstvo a supervíziu.

Abstrakt:

CIELE: Cieľom príspevku je ponúknuť percepciu poskytovateľov sociálnych služieb na hodnotenie podmienok kvality. Cieľom výskumu je analyzovať ich pripravenosť a identifikovať existujúce bariéry v pripravenosti na hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ vychádzajú zo systémovej teórie aplikovanej na sociálne služby. Hodnotenie kvality sociálnych služieb je chápané z aspektu komplexnosti, pričom poskytovateľa sociálnej služby ovplyvňuje množstvo vzájomne prepojených systémov. METÓDY: Metódy výskumu vychádzajú zo syntetickej kvantitatívno-kvalitatívnej stratégie. V kvantitatívnej časti je prezentovaný deskriptívny výskum subjektívneho odhadu pripravenosti na hodnotenie kvality sociálnych služieb. Kvalitatívna časť využívajúca vybrané prvky zakotvenej teórie analyzovala hodnotenie bariér v súčasnom stave a možností na zefektívnenie procesov. Dáta boli kontrahované od poskytovateľov sociálnych služieb. VÝSLEDKY: Výskum identifikoval existujúce bariéry v hodnotení kvality sociálnych služieb. Rovnako zobrazil subjektívne vnímanie pripravenosti na hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Analýza pripravenosti hodnotenia kvality sociálnych služieb na Slovensku vytvára predpoklady pre načrtnutie perspektív ich skvalitňovania a možnosti zefektívnenia jednotlivých systémov.

Klíčová slova:

hodnotenie podmienok kvality, holizmus, kvalita, sociálne služby, sociálny pracovník, systémový prístup

s. 35 - 54

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné