Analýza rozdílu pracovních přiíjmů mužů a žen (mzdová diskriminace podle pohlaví)

Drahomíra Fischlová

Medailon autora:

Ing. Drahomíra Fischlová pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Praze. Zabývá se analýzou rozdílů ve výši pracovních přiíjmů mužů a žen.

Abstrakt:

Problémem, který v poslední době nabývá značného významu, je vyloučení všech forem diskriminace. Jednou z oblastí, které je třieba věnovat z mnoha důvodů zvýšenou pozornost, je rovnost mezd mužů a žen. Studie představuje další krok na poli analýzy rozdílu pracovních příjmů mužů a žen v ČR. Základním cílem studie bylo odpovědět na otázky: – zda existují rozdíly mezi průměrnými přiíjmy mužů a žen a v jakém rozsahu, – zda přiíčinou tohoto rozdílu je diskriminace na základů pohlaví, – zda je rozsah tohoto rozdílu, jeho v˘‰e a pfiíãiny konstantní nebo se v ãase mûní. Práce je strukturována do několika oblastí. V prvé části je vysvětlen princip rovného odměnování mužů a žen v právních předpisech EU a ČR. Další kapitoly se zabývají oblastmi, které se dotýkají (či ovlivnují) rozdíly v pracovních přiíjmech – zákonné pracovní podmínky žen, postavení žen v současné společnosti včetně historického vývoje, ekonomická aktivita žen. Těžiště práce potom spočívá v deskripci rozdílů mezd mezi muži a ženami podle jednotlivých skupin, resp. charakteristik, které jsou statisticky sledované – vzdělání, věk, KZAM, typ hospodaření, tarifní stupně a odvětví; a v analýze tohoto rozdílu založené na rozboru objektivních diferenciačních faktorů – odpracované hodiny, přesčasová práce, druh a délka úvazku aj.

s. 71 – 85