Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením

Libor Novosád , Lenka Girgleová

Medailon autorů:

PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD., je poradenský speciální pedagog a sociální pracovník. V domově pro OZP pracuje jako soc. pracovník a manažer kvality soc. služeb. Působí současně jako lektor a nezávislý konzultant, externě přednáší na FSS MU v Brně, CARITAS a CMTF UP v Olomouci. Je předsedou Asociace poraden pro OZP ČR, členem několika odborných pracovních skupin a vědecké rady FSS OU v Ostravě.

Lenka Girgleová pracuje jako řídící pracovnice jednoho z úseků přímé péče ve velkém domově pro OZP. Studuje charitativní a sociální práci na CARITAS a CMTF UP v Olomouci. Absolvovala řadu akreditovaných kurzů a výcviků, mj. zaměřených na práci s klientem i řešení rizikových situací, komunikaci, standardy kvality a individuální plánování.

Anotace:

Stať se zaměřuje na možnosti a limity aplikace konceptu sociálního fungování v sociální práci s dospělým klientem s mentálním postižením. Autoři definují mentální retardaci, věnují se charakteristice i proměnám rezidenční péče a v teoretické i aplikační rovině rozebírají koncept sociálního fungování. Sumarizují a analyzují faktory i paradigmata klientovy životní situace, specifikují jeho slabé i silné stránky a definují jeho role. V závěru shrnují východiska dalšího postupu a navrhují možná řešení klientovy nepříznivé situace.

Klíčová slova:

mentální retardace, rezidenční péče, sociální fungování, životní situace, rizikové faktory, aplikovaná paradigmata, klientova situace, možná řešení

s. 59–66