„Chroničtí klienti“ – názory a empirické zkušenosti sociálních pracovníků na obcích v Kraji Vysočina

Martina Černá, Vlasta Řezníková, Jana Gabrielová, Markéta Dubnová

Mgr. Martina Černá, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava. V rámci publikační činnosti se věnuje především trauma informovanému přístupu a dobrovolnictví. Pracuje také jako terapeut.

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava. Zabývá se především duševním zdravím a zapojením peer lektorů do výuky.

Mgr. Jana Gabrielová, PhD., působí jako odborná asistentka na Katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava. Profesně se orientuje na propojení zdravotní a sociální problematiky, sociální práci se staršími lidmi.

Mgr. Markéta Dubnová, PhD., je vedoucí Katedry sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava. Garantuje odborné praxe studentů oboru zdravotně sociální péče. Zaměřuje se především na oblast duševního zdraví.

Abstrakt
CÍLE: Zprostředkovat empirické zkušenosti sociálních pracovníků na obcích s tzv. „chronickými klienty“, sdílet názory a podněty dotazovaných sociálních pracovníků na řešení nejčastějších problémů a dilemat při práci s nimi. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: „Chronickými klienty“ dotazovaní sociální pracovníci měli na mysli lidi, kteří zůstávají „v systému, zůstávají potřebnými“. Pracovníci se s nimi v praxi běžně setkávají, v odborných zdrojích však není této cílové skupině věnován dostatek pozornosti. METODY: Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky na obcích s pověřeným obecním úřadem v Kraji Vysočina v létě 2021. Proběhlo 26 rozhovorů. Na základě tematické analýzy byly zodpovězeny otázky definice „chronického“ klienta, důvody jeho setrvávání v systému a navrženy možnosti řešení obtíží a dilemat. VÝSLEDKY: „Chronický klient“ má komplexní potřeby, je viděn spíše jako selhávající, nastavení systému neusnadňuje změnu situace ani klientovi, ani sociálním pracovníkům. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zaměřit se na silné stránky klientů, posílit makro sociální práci.

Klíčová slova
dilema, inspirace, obec, sociální pracovník, chronický klient

s. 69-79

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné