Dobrovolník a dobrodinec: paralely sociálního pracovníka a poutníka

Ivo Jirásek, Miroslava Jirásková

Medailon autorů:

Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., působí na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci; zabývá se filozofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb) se snahou o profilaci oboru filozofická kinantropologie. Druhou oblastí odborného zájmu je výchova prožitkem, její metoda a teoretické postižení v podobě zážitkové pedagogiky (mj. šéfredaktor a předseda redakční rady časopisu Gymnasion).

Mgr. Miroslava Jirásková působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; zabývá se výukou sociálních předmětů (sociální politika, sociální práce aj.) v pedagogickém diskurzu a možnostmi transracionálních přístupů (např. metoda systemických konstelací) v osobnostním růstu.

Anotace:

Příspěvek navrhuje rozšířit pojem dobrovolníka o dimenzi dobrodince, tedy ke svobodné vůli konat dobro připojit i aktivitu jako výraz autenticity sociálního pracovníka. Na základě předchůdné diferenciace mezi turistou a poutníkem (doloženém tematizací konkrétní kasuistiky poutní cesty „první moravské compostely“) rozlišuje činnost dobrovolníka v sociální práci do modů „dobrovolník-turista“ a „dobrovolník-poutník“. Mezi základní rysy činnosti druhého z nich zařazuje aktivizaci spirituálního rozměru života, stálost cesty a vědomí cíle, životní naladění, umění vcítit se do druhého, odvahu být sám sebou, dovednost přijímat nové výzvy, zhodnocování bolesti a vědomé bytí v přítomnosti.

Klíčová slova:

dobrovolník, dobrodinec, turista, poutník, sociální pracovník, pouť, autenticita

s. 36–42