Dôchodkové zabezpečenie ako jedna z foriem sociálneho zabezpečenia

Beáta Balogová

Medailon autora:

PhDr. Beáta Balogová pôsobí ako odborná asistentka na Katedre vzdelávania dospelých a sociálnej práce Prešovskej univerzity. Zaoberá sa oblastou sociálnej gerontológie a metód, sociálnej patológie, etiky a projektovaním v sociálnej práci. Nosnou témou jej dizertačnej práce je kvalita života seniorov vstupujúcich do dôchodku z aspektu sociálnej andragogiky.

Abstrakt:

Príspevok poukazuje na význam dôchodkového zabezpečenia pre seniora v záujme zlepšenia jeho kvality života ako hlavného zámeru sociálnej politiky. Prechádza krátkym exkurzom jeho začiatkov, cez vývoj v minulom storočí, až po súčasnú zásadnú zmenu systému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.

s. 103 – 110