Domácí násilí: fakta a paradoxy

Ludmila Čírtková

Medailon autora:

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. je vedoucí katedry společenských věd na Policejní akademii ČR, externě přednáší na Právnické fakultě UK v Praze. Zaměřuje se hlavně na policejní a forenzní psychologii. Je autorkou několika knižních publikací. Působí v občanském sdružení Bílý kruh bezpečí jako dobrovolník v roli poradce pro oběti trestných činů, je členkou představenstva Bílého kruhu bezpečí.V rámci expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí se podílela na přípravě zákona na ochranu před domácím násilím.

Abstrakt:

Domácí násilí představuje aktuální problém jak pro teorii a výzkum, tak pro praxi. V praxi jde především o vhodná legislativní řešení, která by doplnila stávající trestněprávní postupy. Mezi základní a nezpochybnitelná fakta o domácím násilí patří především jeho rozšířenost, vysoká latence a také závažnost jeho důsledků pro přímo postižené rodiny i celou společnost. Těmto otázkám se věnuje první část článku. Autorka upozorňuje především na specifičnost domácího násilí a na jeho odlišnost od jiných forem agrese v rodině (konflikt, rodinné rozepře). V druhé části se zabývá problémem teorií a definic domácího násilí a odpovídá na otázku, proč je definice domácího násilí důležitá. V závěru stručně seznamuje s principy nové zákonné úpravy domácího násilí v ČR, která je momentálně v Parlamentu ČR.

s. 54 – 67