Editorial

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

dostáva sa Vám do rúk druhé tohtoročné číslo časopisu Sociální práce / Sociálna práca, ktoré je venované utečencom a sociálnej práci. Netajíme sa, že výber témy pre monotematické číslo bol ovplyvnený aktuálnym dianím okolo nás. V roku 2015 výrazne zosilnela migračná vlna prichádzajúca z pobrežia severnej Afriky, Turecka a Stredného východu, ktorá prekvapila Európu nepripravenú. Českej republike a Slovensku sa našťastie hlavný migračný prúd vyhol. Pre nás, sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov a expertov v sociálnej práci v Česku a na Slovensku, vytvoril tento fenomén dve príležitosti: prvou je príležitosť aktualizovať a upevniť poznanie a prax v sociálnej práci s migrantmi a utečencami. Zahraničné výskumy a medzinárodné skúsenosti môžu obohatiť naše nazeranie na fenomén nútenej migrácie a utečenectva. Môžeme sa tak stať lepšie pripravenými pre budúce krízy. Druhou príležitosťou je ukázať silu a dobrú prax českej a slovenskej sociálnej práce. Sociálni pracovníci z oboch republík pravidelne cestujú na pobrežie Afriky, na grécke ostrovy a na Balkán a vyvíjajú maximálne úsilie v pomoci utečencom a migrantom. Z ich pracoviska majú iba malé možnosti ovplyvniť celkovú politickú situáciu, ale na svojej úrovni práce s klientmi konajú maximum v prospech migrantov.

Migrácia je proces, kedy jednotlivci i celé skupiny osôb z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy. Súčasná mobilita ľudí je vyššia ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii. UN DESA odhaduje, že v súčasnosti je vo svete okolo 244 miliónov medzinárodných migrantov. V prípade, že by medzinárodní migranti založili štát, vytvorili by po Číne, Indii, USA a Indonézii piatu najľudnatejšiu krajinu sveta. Inak povedané, jedna z 30 osôb vo svete je v súčasnosti migrant, ktorý žije za hranicami krajiny pôvodu. Veľkú skupinu migrantov tvoria utečenci, ktorí nedobrovoľne odchádzajú zo svojej krajiny, pretože sú prenasledovaní, alebo je v krajine zlá politická situácia a vojna. Popri nich ešte žije v neľahkých podmienkach množstvo vnútorne vysídlených osôb, teda ľudí, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy alebo miesto obvyklého pobytu, a to najmä v dôsledku ozbrojeného konfliktu, porušovania ľudských práv, prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, ale ktorí neprekročili medzinárodne uznávané štátne hranice. Nám najbližšie žijú vnútorne vysídlení Ukrajinci.

Veľká migračná vlna, ktorá zasiahla a stále zasahuje Európu, priniesla problematiku migrácie a utečencov do „žiary reflektorov“ médií a do každodenných debát obyvateľov. Pozorujeme, že čím viac je silnejšia politická debata na túto tému, tým menej je počuť odbornú debatu. Atmosféra v Európe sa postupne mení: od eufórie a Willkomenskultur po regulácie azylového práva a verbálne deklarácie neprijímania ďalších migrantov.

Ako sme uviedli vyššie, 244 miliónov ľudí bolo nútených z rôznych dôvodov opustiť svoje domovy a krajiny. Mnohí z nich vo svojich súčasných domovoch nemajú sociálne ťažkosti, ale existuje obrovská skupina ľudí, ktorá potrebuje služby pomáhajúcich profesionálov. S ohľadom na to je však pozoruhodné, že vedci z oblasti sociálnych vied akoby zanedbávali štúdie a výskumy orientované na utečencov. Stanovením témy čísla sme mali zámer stimulovať výskumné iniciatívy, čo sa nám čiastočne podarilo.

V situácii migračnej krízy je potrebné, aby komunikovala aj sociálna práca zo svojho aspektu. Vychádzajúc z globálnej definície sociálnej práce, odkazujúc na zásady sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, kolektívnej zodpovednosti a na rešpektovanie rozdielností, sociálna práca odborne a profesionálne pomáha osobám, ktoré sa vyskytnú v núdzi. Sociálna práca musí prízvukovať, že ak chce niekto utečencom pomôcť, musí v nich v prvom rade vidieť ľudí, seberovných ľudí, až potom ich núdzu a potreby.

Na našu výzvu v edičnom pláne zareagovali desiati autori, ktorí pripravili päť akademických statí, ktoré úspešne prešli náročným recenzným konaním. K téme čísla sú najrelevantnejšie prvé dve state. Autori Angela Almašiová, Katarína Kohútová a Daniel Markovič sa vo svojej stati venujú postojom študentov a študentiek sociálnej práce voči utečencom. Poznanie ich postojov je dôležité vzhľadom na to, že sociálni pracovníci zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní ochrany a primeranej starostlivosti o utečencov. Martina Žáková a Daniela Strýčková spracovali stať Reflektovanie sociálnej práce sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi s azylantmi a s cudzincami, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Autorky sa zamerali na to, ako sociálni pracovníci reflektujú svoju pracovnú náplň, čo vo svojej práci považujú za najdôležitejšie a čo je v ich práci problémové. Použili kvalitatívnu výskumnú stratégiu, uskutočnili pološtrukturované rozhovory so sociálnymi pracovníkmi. Jaroslava Štastná a Eva Křížová pripravili akademickú stať Prístupy uplatňované v sociálnej práci: eklekticizmus teoretických východísk a rôznorodosť praxe očami študentov sociálnej práce. Výsledky teoretickej časti potvrdzujú, že eklekticizmus v prepojovaní rôznych prístupov je ospravedlniteľný, ale je nutné túto rôznorodosť učiniť priznanou a v práci reflektovať, rovnako pri vytváraní nových prístupov v sociálnej práci. Skúmanie medzi študentmi poukázalo na niektoré špecifiká českej sociálnej práce, ako je napr. vysoká preferencia terapeutickej paradigmy, čo je podľa môjho názoru mierna odlišnosť oproti situácii na Slovensku. Olga Hubíková a Jana Havlíková spracovali stať Reflektívna prax v sociálnej práci: diskusia na príklade sociálnej práce s ľuďmi v hmotnej núdzi. Cieľom príspevku je prispieť k prehĺbeniu pochopenia podstaty reflektívnej praxe a významu jej uplatňovania sociálnymi pracovníkmi pri ich každodennej práci s klientmi. Ivana Taševská sa vo svojej stati venuje mediálnemu obrazu striedavej starostlivosti. Cieľom článku je preskúmať, či a akým spôsobom je v českých médiách reflektovaná problematika striedavej starostlivosti. Analýza ukázala na podobnosti, ale aj odlišnosti v obsahovom a štylistickom spracovaní témy v médiách určených pre širokú a pre odbornú verejnosť.

V recenziách sa recenzenti zamerali na publikácie autoriek Evy Klimentovej Anna a Veroniky Kmetóny Gazdovej Demokracia kontra partokracia v sociálnom kontexte. Politika v sociálnej práci, sociálna práca v politike. Okrem nich sú v čísle zaradené obligátne publicistické a praktické state. V expertíze sa čitatelia môžu dočítať o sociálnej práci s ľuďmi hľadajúcimi ochranu ve Sdružení pro integraci a migraci. Inšpirácie, reflexie pre prax a profily organizácií ponúkajú Správa uprchlických zařízení MVČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům, ETP Slovensko, Liga za ľudské práva, Sdružení pro integraci a migraci, Občianske združenie Marginal a Multikulturní centrum Praha.

Verím, že číslo časopisu Sociální práce / Sociálna práca, ktoré práve čítate, naplní Vaše očakávania a bude v mnohých ohľadoch inšpiratívne. Taktiež dúfam, že podnietime diskusiu ohľadom vzťahu migrácie a sociálnej práce.

Markéta Rusnáková,
editorka čísla