Ekonomická situace romské rodiny v českém pohraničí (Vývoj v posledních letech – případová studie)

Tomáš Habart

Medailon autora:

Bc. Tomáš Habart pokračuje po absolvování bakalářského cyklu v roce 2006 v magisterském studiu romistiky na FF UK v Praze. V roce 2004 dokončil bakalářské stadium na FHS UK v Praze. Ve společnosti Partners Czech, o. p. s., koordinuje Program romské integrace.

Abstrakt:

Text popisuje prohlubování tísnivé ekonomické situace několika příbuzensky spjatých romských nukleárních rodin bydlících v blízkosti malé obce v Karlovarském kraji. Rozbor jednotlivých problémů charakterizovaných v první části vede ke zjištění, že rodiny žijící v lokalitě lze podle současné terminologie považovat za sociálně vyloučené, zatímco rodiny jejich sourozenců žijící mimo lokalitu nikoliv. V poslední části autor zdůvodňuje svou skepsi při předvídání dalšího vývoje – v daném případě existuje velmi malá naděje, že by účastníci dokázali neudržitelný směr zvrátit sami. Pomoc nenaleznou ani v širší rodinné síti, neboť relativně dobré vztahy jsou udržovány jen mezi příbuznými nacházejícími se podobně v nouzi, navíc dochází k jejich degradaci vlivem zhoršujících se podmínek. Sourozenci, kteří dosáhli vyšší ekonomické úrovně, žijí mimo lokalitu a kontakty s příbuznými omezují na minimum, čímž se dále omezují možnosti řešení problémů. Pomoc zvenčí je ztěžována nedůvěrou obyvatel a občasnými změnami výpovědí v závislosti na okolnostech. Bezvýchodná situace zasahuje již čtvrtou generaci obyvatel lokality a řešení bude velmi složité vzhledem k její komplexnosti zahrnující vzdělání, finance, bydlení, zaměstnání, zdraví a další dimenze. Bez aktivní pomoci zvenčí se zapojením místních obyvatel však nebude možná vůbec.

s. 119 – 130