Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin

Radana Kroutilová Nováková

Medailon autorů:

Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D., je odbornou asistentkou Ústavu pedagogických věd na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve výuce se věnuje terénní sociální práci a sociálním službám. Externě působí jako evaluátor sociálně aktivizačních služeb. 

Anotace:

CÍLE: Cílem článku je analyzovat a zhodnotit dopady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na jejich životní situaci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny rodinám s dítětem nebo dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace. Na problém je přitom nahlíženo z perspektivy dopadové evaluace. METODY: Autorka vychází z dílčích výsledků kvantitativního šetření, které realizovala u 30 klientských rodin v letech 2016–2018. V tomto období byla sledována míra naplňování potřeb, které jsou relevantní pro jejich začlenění do běžného života společnosti. VÝSLEDKY: Výsledky evaluace identifikovaly zlepšení životní situace rodin – služba přispěla ke stabilizaci poměrů v rodinách. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výzkumná zjištění poslouží jako zpětná vazba všem zainteresovaným subjektům – poskytovatelům, zřizovatelům i potenciálním zájemcům o službu.

Klíčová slova:

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, sanace rodiny, evaluační výzkum, dopadová evaluace

s. 59–68