Expertní a participativní přístupy v kontextu supervize

Adéla Michková

Medailon autorů:

Mgr. Adéla Michková, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Oddělení zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a současně jako lektorka a supervizorka především v sociálních službách.

Anotace:

CÍL: Cílem příspěvku je přinést do diskuse k tématu expertního a participativního přístupu v sociální práci otázku, jak se tyto koncepty, tj. kategorie expertnosti a participativnosti, promítají do supervize v sociální práci v historickém kontextu a jak jsou v ní aktuálně pojímány. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Příspěvek vychází z historických kořenů supervize v sociální práci a reflektuje aktuální stav v této oblasti. Inspirativní perspektivy, jak je možné nahlížet na problematiku expertního a participativního přístupu v supervizi, čerpá i z jiných oborů, v nichž je kontext supervize poněkud odlišný. METODY: Příspěvek je koncipován jako průřezová stať mapující vývoj problematiky. Záměrný výběr zdrojů byl realizován s využitím systematických přehledových studií. VÝSLEDKY: Sociální práce a spolu s ní i supervize stavěly ve svých počátcích na expertním přístupu. Původně dominantní administrativní funkce, pro jejíž naplnění je expertní přístup klíčový, postupně ztrácela na významu. Vliv participativních přístupů lze v supervizi sledovat na všech úrovních. Dříve protikladně vnímané přístupy lze v současném integrativním pojetí supervize chápat jako dynamicky se proměňující charakteristiky supervizního stylu, které mohou být uplatňovány současně. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Práce pod supervizí je v sociální práci již převažujícím standardem. Reflexe a diskuse rozdílných perspektiv, skrz které lze pohlížet na expertní a participativní přístupy v kontextu supervize, může podpořit efektivní využívání supervize.

Klíčová slova:

expertní přístup, funkce supervize, participativní přístup, supervizní styly

s. 5–14

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné