Historie sociálního plánování v Ostravě

Marie Špiláčková

Medailon autora:

Mgr. Marie Špiláčková je interní doktorandkou katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Abstrakt:

Předkládaná stať je věnována historii sociálního plánování v Ostravě. Popisuje vývoj sociálního plánování a metod sociální práce na území Ostravy v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století u tří vybraných cílových skupin. Zabývá se sociální péčí o rodinu, děti a mládež, sociální péčí o společensky nepřizpůsobené občany a v neposlední řadě sociální péčí o romské obyvatelstvo. Zdrojovými informacemi pro vypracování práce byly materiály primárního charakteru, získané z Archívu města Ostravy. Na základě vědeckých postupů a s využitím relevantních výzkumných strategií dokumentuje historický vývoj sociální péče a používaných metod sociální práce v Ostravě. V rámci lepší identifikovatelnosti zdrojových materiálů je ponecháno původní názvosloví, proto se můžete setkat v práci s označením romských obyvatel jako Cikáni, nebo s označením lidí s jakýmkoliv zdravotním postižením jako občané defektní, či zdravotně vadní.

s. 112 – 124