Hodnotový systém staršich ludí

Martina Semešiová

Medailon autorů:

Mgr. Martina Semešiová působí jako asistentka na KVD a SP na FF PU v Prešove.

Anotace:

Každá spoločnost, sociálna skupina, jedinec má svoje hodnoty, vytvárajú si sebe vlastné hodnotové systémy, ktoré vyjadrujú ich záujmy a ciele. Pri analýze etických aspektov sociálnej práce v inštitúciách (v Domovoch dôchodcov) je dôležitá hodnotová orientácia starších ludí.

s. 98–105