Hranice spolupráce v sociální práci v kontextu náhradní rodinné péče

Karel Řezáč

Mgr. Karel Řezáč, Ph.D., je absolventem doktorského studijního programu Sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako odborný asistent na Katedře sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2014 pracoval 7 let jako sociální pracovník náhradní rodinné péče v organizaci pověřené doprovázením pěstounských rodin. Nadále lektoruje semináře pro pěstouny.

Abstrakt
CÍLE: Cílem článku je zjistit, jaké zkušenosti mají sociální pracovníci a klienti s překračováním hranic intervence při spolupráci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problematiku hranic je v práci nahlíženo ve třech teoretických rovinách. První rovinou je hranice ve smyslu obecné praxe sociální práce jako oboru. Druhá rovina se týká ohraničení intervence, tedy konkrétní metody výkonu praxe. Třetí rovina představuje hranice ve smyslu vymezení vztahu sociálního pracovníka a klienta. METODY: Výzkum byl realizován prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie, za využití přístupu deduktivně kvalitativní analýzy. VÝSLEDKY: Výsledkem výzkumu je ohraničení a sestavení typologie poskytování psychické podpory pracovníkem. Na základě výzkumu byl také vymezen pojem maska profesionála sloužící jako nástroj k ohraničení vnitřního světa pracovníka a světa klienta. Dále výzkum odhaluje podstatu profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem. Práce se také zabývá problematikou duálních vztahů. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výzkum přináší poznatky pro lepší porozumění teoretickému vymezení sociální práce jako oboru a poskytuje zjištění s potenciálem pro aplikaci v praxi sociálních pracovníků.

Klíčová slova
hranice, profesionální vztah, duální vztahy, sociální pracovník, klient, intervence

s. 89-105

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné