Identifikácia rizikových skupín žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí

Michaela Šavrnochová, Angela Almašiová, Matej Almáši, Ladislav Vaska, Mirek Barták, Roman Gabrhelík, Benjamín Petruželka, Jaroslav Vacek

Medailon autorů:

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa profiluje na sociálnu prácu v oblasti látkových a nelátkových závislostí, na prácu s rizikovou mládežou a na problematiku vzťahov v rodine v kontexte kodependentného správania.
 
PhDr. Angela Almašiová, PhD., pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej pedagogická a výskumná činnosť je zameraná na sociologické východiská sociálnej práce, výkon profesie sociálnej práce v spoločnosti a rizikové správanie detí a mládeže spojené hlavne s užívaním návykových látok.
 
Mgr. Matej Almáši pôsobí ako interný doktorand na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojom vedecko-výskumnom zameraní sa profiluje na technologické závislosti v kontexte sociálnej práce. V dizertačnej práci cez prizmu sociálnej práce analyzuje sociálnu zrelosť mužov v súvislosti s hraním PC hier a pozeraním online porna v dnešnom digitálnom veku.
 
Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., pôsobí ako docent na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastkový úväzok ako docent na Katedre sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho pedagogická, publikačná a výskumná činnosť je orientovaná najmä na oblasť supervízie v sociálnej práci, služby zamestnanosti a v poslednom období aj na problematiku závislostí.
 
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Výučbová činnosť autora je koncentrovaná na výučbu študentov odboru Špecializácia v zdravotníctve/Adiktológia 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to predmetov zameraných na verejné zdravie a zdravotníctvo a na výučbu študentov odboru Sociálna práca Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde je ťažiskom výučby zdravotná a sociálna problematika a sociálna politika. Publikačnú činnosť autora je podľa tém možné rozdeliť na okruhy venované výskumu determinantov zdravia, organizácie a ekonomiky zdravotníctva s akcentom na medzinárodné porovnávanie a témam užívania návykových látok, predovšetkým alkoholu a ich spoločenským dôsledkom.
 
Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., pôsobí ako docent na Klinike adiktológie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je zástupcom prednostu pre vedu a výskum.
 
Mgr. Benjamín Petruželka v súčasnosti pôsobí okrem iného ako doktorand na Klinike adiktológie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jeho odborné záujmy sa zameriavajú na oblasť adiktológie, sociológie a kriminológie.
 
Mgr. Jaroslav Vacek pôsobí ako odborný asistent na Klinike adiktológie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Anotace:

CIELE: Cieľom štúdie je identifikovať rizikové skupiny žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: V našej štúdii, ktorá identifikuje tieto skupiny, sme vychádzali z teórie závislosti od M. Griffithsa a realizovaných výskumov. METÓDY: Výskumným nástrojom bol autorský dotazník pozostávajúci z vlastných otázok a zo škály Excessive internet use. Na identifikáciu rizikových skupín bola použitá štatistická metóda klasifikačných stromov. VÝSLEDKY: U slovenských respondentov sa identifikovali rizikové faktory používania internetu a hrania počítačových hier: počet hodín denne strávených na internete alebo hraním počítačových hier a pasívny voľný čas; u českých respondentov: štýl hrania počítačových hier, počet hodín denne strávených na internete alebo hraním počítačových hier, pohlavie, pasívny voľný čas a rodičovská kontrola. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Zistenia je možné využiť v oblasti tvorby efektívnych preventívnych programov pre deti a adolescentov, ktorým hrozí závislosť od internetu a počítačových hier, ale aj pre rodičov a ďalších odborníkov, ktorí participujú na eliminovaní rizikových faktorov na všetkých troch úrovniach prevencie.

Klíčová slova:

informačné a komunikačné technologie, technologické závislosti, nadmerné používanie internetu, nadmerné hranie počítačových hier, rizikové skupiny, prevencia

s. 31–19

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné