Individualizace péče ve zdravotnických zařízeních pro děti do tří let a faktory organizační kultury, které ji mohou ovlivnit

Petra Zoubková

Medailon autorů:

Bc. Petra Zoubková je v současné době studentkou navazujícího magisterského studia sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2005 působila nejdříve jako koordinátorka a později jako finanční manažerka projektů Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která vydává časopis Sociální práce/Sociálna práca.

Anotace:

Již dlouhá léta volají čeští odborníci a zainteresované subjekty po reformě systému náhradní výchovné péče. Největší vlna kritiky se snáší na ústavní formy péče. Zatím však proběhlo jen několik dílčích (byť důležitých) úprav, jež by nabízely žádoucí alternativy. V českých ústavech tak i nadále zůstává na dvacet tisíc dětí. Vzhledem k rizikům, která s sebou ústavní péče nese, je nezbytné, aby byla těmto dětem věnována péče respektující jejich specifické individuální potřeby. Přístup pracovníka ke klientům má, kromě jeho osobnostních a kvalifikačních předpokladů, podle odborníků výrazný vliv na výsledek a kvalitu poskytovaných služeb. Je možné jej ale také chápat jako specifický rys kultury organizace. Předkládaný text, jenž shrnuje poznatky z případové studie k mé závěrečné bakalářské práci na katedře SPSP, FSS MU Brno, se proto zaměřuje na kulturu poskytování péče ve vybraném zdravotnickém zařízení pro děti do tří let. Soustřeďuje se především na okolnosti či faktory, které v rámci kultury vybrané organizace ovlivňují uplatnění individuálního přístupu ke klientům.

Klíčová slova:

byrokracie, deprivace, faktory organizační kultury, formální byrokratická organizace, ideologie, ideologická hegemonie, individualizace, instituce, kolektivní preference, kultura, pracovní podmínky, psychické potřeby, sociální pediatrie, totální inst

s. 100–111