Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí

Beáta Balogová, Lenka Kvašňáková, Lívia Pížová

Medailon autorů:

Prof. PhDr. Beáta Balogová, Ph.D., pôsobí ako riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, je riaditeľkou Centra pre edukáciu a výskum seniorov a predsedníčkou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.

Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD., vyštudovala sociálnu prácu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte edukológie a sociálnej práce a tajomníčka Centra pre edukáciu a výskum seniorov.

Mgr. Lívia Pížová v roku 2014 ukončila magisterský program v odbore Sociálna práca na Inštitúte edukológie a sociálnej práce (IEaSP) Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti je internou doktorandkou na IEaSP a členkou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.

Anotace:

Ambíciou autoriek explorovaného príspevku je ponúknuť hlbší pohľad na možný vývoj klinickej sociálnej práce v podmienkach Slovenska na pozadí anglosaskej praxe (konkrétnejšie USA). Zameriavajú svoju pozornosť smerom k výskumu klinickej sociálnej práce v 21. storočí cez prizmu krátkej historickej reflexie s dôrazom na jej súčasný a budúci vývoj. Autorky v svojej teoreticko-metodologickej platforme pracujú v spoločenskej pozícii hypermodernej doby (Lipovetsky, 2013) s podmienkou reflektovania sociálnej reality vo vzťahu ku klinickému klientovi.

Klíčová slova:

klinická sociálna práca, riadená starostlivosť, prípadový manažment, prax založená na dôkazoch, trendy

s. 16–29