Inštitucionalizácia dobrovoľníckych príležitostí pre staršie osoby

Kvetoslava Repková

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., pôsobí na Inštitúte pre výskum práce a rodiny ako vedecko-výskumná pracovníčka, zároveň je vysokoškolskou učiteľkou na FF PU v Prešove. Výskumne sa venuje otázkam zdravotného postihnutia, dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby a aktívneho starnutia. Zastupuje Slovensko vo viacerých európskych inštitúciách a vedeckých sieťach.

Anotace:

Článok sa venuje problematike inštitucionalizácie dobrovoľníckych príležitostí pre staršie osoby. Autorka vychádza z predpokladu, že starší ľudia čelia v rámci formálnych dobrovoľníckych vzťahov istým znevýhodneniam (bariéram), ktoré by mali pomáhať prekonávať dobrovoľnícke centrá (DC) ako svojbytné organizácie na vrchole infraštrukturálnej podpory dobrovoľníctva. Na základe svojho pilotného prieskumu autorka zistila, že zástupkyne DC uznávajú systémové a organizačné znevýhodnenia (bariéry) starších ľudí, ktoré im v kombináciami s určitými vekovo podmienenými osobitosťami pre dobrovoľnícku prácu sťažujú prístup k dobrovoľníckym príležitostiam. Uvedené poznanie však DC doposiaľ rutinne (v zmysle programovo) nepremietajú do svojej práce, podpora starších dobrovoľníkov je skôr epizodická, často ako výsledok nezámernej činnosti, teda nie je inštitucionalizovaná. V rámci diskusie autorka porovnáva svoje vlastné zistenia so zisteniami iných autorov a zamýšľa sa nad potenciálnymi dôsledkami podceňovania manažovaného dobrovoľníctva rastúcej skupiny starších ľudí, a to najmä v sektore dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby, ktorý používa ako príklad dobrovoľníckeho angažovania seniorov.

Klíčová slova:

institucionalizace, dlouhodobá péče, dobrovolnické příležitosti, dobrovolnická centra, znevýhodnění

s. 130–140