Inštitucionalizácia podpory neformálnej starostlivosti z perspektívy sociálnej práce – prípadová štúdia Slovensko

Kvetoslava Repková

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave. Dlhodobo sa výskumne venuje vplyvu a významu verejných politík pre život ľudí so zdravotným postihnutím a neformálne opatrujúcich členov a členiek ich rodín. Je členkou medzinárodnej siete ANED (Academic Network of European Disability Experts) monitorujúcej vývoj politík zdravotného postihnutia v širšom európskom priestore, vrátane inštitucionalizácie podpory osôb, ktoré sa na neformálnej báze angažujú v opatrovaní odkázaných, predovšetkým starších ľudí.

Anotace:

Akademická stať sa zameriava na analýzu spôsobu, akým je v podmienkach Slovenska inštitucionalizovaná podpora neformálneho opatrovania, ktorá je konceptualizovaná ako rovnováha v ochrane a zabezpečovaní práv opatrovaných i opatrujúcich osôb. Jednotlivé domény podpory autorka deduktívne odvodzuje od odporúčaní Európskej charty rodinne opatrujúcich osôb z roku 2009. Konštatuje, že väčšina odporúčaných domén podpory je v národných politikách prítomná (minimálne v deklaratórnej rovine). Majú však skôr univerzálnu (deduktívnu, procedurálne ladenú) povahu než povahu individualizovaných (situačne ladených) opatrení. Na príklade inštitucionalizácie služby včasnej intervencie pre malé deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny popisuje autorka možnosti takejto podpory, s významným zastúpením sociálnej práce.

Klíčová slova:

inštitucionalizácia, neformálne opatrovanie, opatrujúce osoby, príspevky, včasná intervencia, sociálna práca

s. 60–79