Integrovaná tvorba poznatkov v sociálnej práci a pre sociálnu prácu

Kvetoslava Repková

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., je riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Výskumne sa venuje otázkam zdravotného postihnutia, dlhodobej starostlivosti o odkázané staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, s osobitným dôrazom na ochranu práv neformálne opatrujúcich osôb. Je vysokoškolskou učiteľkou v odbore sociálna práca s bohatou publikačnou činnosťou. Je národnou koordinátorkou spolupráce a členkou Správnej rady Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni a zastupuje Slovensko vo viacerých projektových európskych tímoch k problematike zdravotného postihnutia a dlhodobej starostlivosti (napr. projekty ANED, INTERLINKS).

Anotace:

Príspevok sa zaoberá modelom integrovanej tvorby poznatkov v sociálnej práci a pre potreby sociálnej práce, ktorý vychádza z jej reflexívnej vnútornej podstaty a zo špecifického prepojenia teórie/výskumu a praktickej činnosti v tejto disciplíne. Popisuje východiská integrovanej tvorby poznatkov založenej na spolupráci výskumníkov/čok s poskytovateľmi služieb sociálnej práce, ich užívateľmi, ale aj s ďalšími kľúčovými aktérmi pôsobiacimi v sociálnej politike. Autorka sa v príspevku zameriava na osobitné postavenie sociálnych pracovníkov a pracovníčok v integrovaných tímoch, na ich mediačnú pozíciu a úlohu posilňovania užívateľov/liek služieb sociálnej práce k rovnocennej účasti na činnosti takýchto tímov. V závere autorka stručne informuje o skúsenostiach, ktoré má Inštitút pre výskum práce a rodiny v Bratislave, v ktorom pracuje, s angažovaním zástupcov/kýň mimovládneho sektora vo výskume zdravotného postihnutia a dlhodobej starostlivosti o staršie odkázané osoby v rámci integrovaných výskumných tímov.

Klíčová slova:

reflexívnosť sociálnej práce, integrovaná tvorba poznatkov, posilnenie užívateľov, integrované výskumné tímy

s. 28–34