Jak učit etiku v sociální práci?

Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Renáta Talašová

Medailon autorů:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., působí na VOŠ CARITAS v Olomouci a je zároveň odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vyučuje kurzy týkající se etiky sociální práce, mediace a supervize. Působí také v Mediačním centru.

Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vyučuje kurzy zaměřené na etiku v práci s lidmi a supervizi.

Mgr. Renáta Talašová je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vedle toho pracuje jako probační úředník na středisku Probační a mediační služby v Brně.

Anotace:

Předkládaný text reaguje na článek Jakuba Jinka a Aloise Křišťana z přechozího čísla časopisu Sociální práce / Sociálna práca (2/2011). Cílem tohoto našeho příspěvku je jednak alespoň částečně odpovědět na otázku, jak učit etiku v sociální práci, jednak reagovat na některé připomínky autorů Jinka a Křišťana k aplikaci vybraných prvků etických teorií na příkladu z praxe. Ve snaze dosáhnout vytčeného cíle se nejdříve zamyslíme nad povahou sociální práce jako eklektické disciplíny, dále ujasníme, v čem vidíme hlavní potíže kritiky aplikace, a následně seznámíme čtenáře s možným způsobem, jak výuku etiky v sociální práci uchopit. V tomto příspěvku jsme se mimo jiné pokusily poukázat na to, že podoba výuky etiky by se měla odvíjet od potřeb oboru sociální práce.

Klíčová slova:

filosofie a etika sociální práce, vzdělávání sociálních pracovníků, aplikace etických teorií

s. 76–84