Je povolání sestry autonomní profesí?

Sylva Bártlová

Medailon autora:

PhDr. Sylva Bártlová, CSc., pracuje jako sociolog v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na katedře SPSP Fakulty sociálních studií MU vyučuje externí předmět Sociologie medicíny. Od počátku své profesní práce se zabývá sociologickou problematikou medicíny a zdravotnictví.

Abstrakt:

Text se zabývá problematikou profesionalizace ošetřovatelství a klade otázku, zda je profese sestry autonomní profesí. Nové požadavky, které jsou kladeny na profesi sestry, vycházejí především z orientace profesní činnosti sester na celek lidského zdraví a opírají se o vědecké poznatky společenských věd. Zákon č. 96/2004 Sb. klade důraz na vysokoškolsky vzdělanou sestru, což směřuje k restrukturalizaci rolí, které má plnit lékaři, kvalifikovaná sestra a další zdravotnický personál. V článku je stručně pojednáno o profesionalizaci ošetřovatelství ve vyspělých západních zemích a uvedeny názory některých autorů na tento vývoj. Závěrem se autorka zamýšlí nad situací profesionalizace tohoto povolání v ČR.

s. 108 – 113