Jedna z nejvíce hated job v ČR? Práce s migranty a reakce okolí

Agnieszka Zogata-Kusz

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata-Kusz, Ph.D.3, absolvovala doktorské studium v oboru politologie na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Působí jako odborná asistentka na Katedře křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se především na otázky související s migrací a migračními politikami i policy advocacy v sociální práci.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem článku je zjistit, s jakými reakcemi okolí se setkávají osoby pracující s migranty v neziskových organizacích v souvislosti se svou prací a jak tyto reakce ovlivňují jejich práci či život. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy konceptu sociálního fungování, ekologické perspektivy a s ohledem na profesní role osob pracujících s migranty v NNO. METODY: Použitou metodou je analýza dat kvantitativního výzkumu (dotazník s uzavřenými a otevřenými otázkami) a kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory). VÝSLEDKY: K hlavním zjištěním patří to, že tři čtvrtiny respondentů vnímají negativní vztah společnosti vůči NNO pracujícím s migranty, ovšem pouze menšina z nich se setkává s negativními reakcemi vůči sobě. Přesto celková atmosféra ve společnosti, negativní reakce mířící k migrantům anebo k NNO obecně i zkušenosti osob, které čelí útokům či vyhrůžkám, mají za následek mj. obezřetnost a uzavírání se osob pracujících s migranty v jejich sociální bublině, což ztěžuje plnění role reprezentanta migrantů ve společnosti. Podpora blízkých je protektivním faktorem syndromu vyhoření; je významná pro sociální fungování respondentů, kdy požadavky širšího okolí zůstávají v rozporu s přesvědčeními dané osoby a můžou vést ke střetu loajalit. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zjištění jsou využitelná při supervizích poskytovaných v NNO pracujících s migranty i pro reflexi řízení těchto organizací s ohledem na rozlišení rolí zaměstnanců.

Klíčová slova:

cizinci, uprchlíci, integrace, nevládní organizace, role, postoje veřejnosti, sociální fungování, sociální bublina

s. 73 - 89

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné