Komunitná dimenzia kompenzačnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím

Kvetoslava Repková

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave a ako vysokoškolská učiteľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove. Dlhodobo sa výskumne venuje vplyvu verejných politík na život ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. Je členkou medzinárodnej siete ANED (Academic Network of European Disability Experts) monitorujúcej vývoj politík zdravotného postihnutia v širšom európskom priestore.

Anotace:

Článok sa venuje uplatňovaniu komunitnej dimenzie v individualizovanej kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku. Autorka operacionalizuje, čo znamená uplatňovanie komunitnej dimenzie v tejto špeciálnej oblasti verejnej politiky. Následne identifikuje jej prvky v súčasnej legislatíve i praxi, osobitne pri výkone sociálnej posudkovej činnosti pre túto oblasť. Sprostredkováva aj výsledky akčného sociálneho výskumu realizovaného počas pilotného overovania návrhu vzdelávacieho programu „Kompenzačná pomoc“. Tento sa bude v budúcnosti využívať pri vzdelávaní sociálnych pracovníkov a pracovníčok v rámci špecializovaného odboru sociálnej práce zameraného na oblasť kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Formuluje odporúčania pre systemizáciu, resp. posilnenie komunitnej dimenzie kompenzačnej pomoci, diskutuje o jej súčasných facilitátoroch a inhibítoroch.

Klíčová slova:

kompenzačná pomoc, deduktívny prístup, induktívny prístup, komunitná dimenzia, sociálna opora/podpora, komunitná spojka, koordinácia

s. 87–104